Услуги - 492377-2018

08/11/2018    S215

България-Струмяни: Услуги по почистване на улици от сняг

2018/S 215-492377

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Струмяни
Национален регистрационен номер: 000024713
Пощенски адрес: пл. „7-и април“ № 1
Град: с. Струмяни
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2825
Държава: България
Лице за контакт: Василка Панкова
Електронна поща: strumyani_oba@yahoo.com
Телефон: +359 7434-3108
Факс: +359 7434-3105

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.strumyani.org

Адрес на профила на купувача: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.strumyani.org/subsection-43-profil_na_kupuvachazo.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Струмяни“

II.1.2)Основен CPV код
90620000 Услуги по почистване на улици от сняг
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършване на следните дейности за експлоатационен сезон 2018/2019 г. в рамките на предвидените от възложителя финансови средства:

— подготвителни работи — изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи за заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.,

— снегозащита,

— снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата за постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно — ледени пластове.

Посочените дейности ще се изпълняват по следните общински пътища:

1. I-во основно направление:

1) с. Каменица — с. Кърпелево — 7 км;

2) с. Кърпелево—с. Вракуповица — 9 км;

3) с. Вракуповица—с. Гореме — 4 км;

4) с. Гореме—с. Цапарево — 6 км;

5) с. Цапарево—Илинден — 2 км;

2. II-ро основно направление:

6) с. Раздол—с. Клепало — 5 км;

7) с .Раздол—с. Доб

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 130 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90620000 Услуги по почистване на улици от сняг
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

Общински пътища на община Струмяни

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на поръчката включва извършване на следните дейности за експлоатационнен сезон 2018/2019 г. в рамките на предвидените от възложителя финансови средства:

— подготвителни работи — изготвяне на планове за зимно поддържане, технически прегледи за заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.,

— снегозащита,

— снегопочистване (патрулно и периодично) на пътищата за постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно — ледени пластове.

Посочените дейности ще се изпълняват по следните общински пътища:

1. I-во основно направление:

1) с. Каменица—с. Кърпелево — 7 км;

2) с. Кърпелево—с. Вракуповица — 9 км;

3) с. Вракуповица—с. Гореме — 4 км;

4) с. Гореме—с. Цапарево — 6 км;

5) с. Цапарево — Илинден — 2 км;

2. II-ро основно направление:

6) с. Раздол — с. Клепало — 5 км;

7) с. Раздол — с. Доб

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за изпълнение на всяка заявка на възложителя / Тежест: 50 %
Цена - Тежест: 50 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 130 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят не поставя изискване за годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участника.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците в настоящата обществена поръчка следва да са изпълнили дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на офертата.

За „дейности с идентичен или сходен предмет на поръчката“ следва да се разбират дейности по разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени или разтопени снежни пластове, обезопасяване на пътищата против хлъзгане — опесъчаване, снегопочистване на улиците и пътищата от снежна покривка.

Минимално изискване:

Участникът следва да е извършил минимум 1 (една) услуга с идентичен или сходен предмет на настоящата обществена поръчка

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/12/2018
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/12/2018
Местно време: 11:00
Място:

с. Струмяни, пл. „7-и април“ № 1, залата на общински съвет

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/11/2018