Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 492769-2021

29/09/2021    S189

Polska-Skawina: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 189-492769

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 167-438589)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000296154
Adres pocztowy: Radziszowska 11
Miejscowość: Skawina
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Najder
E-mail: przetargi@zwik.skawina.pl
Tel.: +48 122761289
Faks: +48 122762165
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik.skawina.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Ochodza"

Numer referencyjny: ZWiK/JRP/ZP-7/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Ochodza, Zadanie nr 13 (Kontrakt 13)”, dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie.

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” nr umowy o dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0302/17-00 Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina – Etap II”. Zakres zamówienia obejmuje realizację projektu pn. „GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA NA TERENIE GMINY SKAWINA - etap II” i zadanie to stanowi element Projektu, a w ramach niniejszego postępowania jest wykonanie kontraktu pn.: „Zadanie nr 13 (Kontrakt 13) - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Ochodza".

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/09/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 167-438589

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:

I. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał czyli zrealizował należycie co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu sieci kanalizacyjnej o długości łącznej sieci w wykazanych dwóch robotach co najmniej 6,0 kilometrów, a w tym co najmniej jednej sieciowej przepompowni ścieków oraz wykonanie przewiertu o długości minimum 150 m (w ramach jednego przewiertu bez „komór pośrednich”), o wartości łącznej wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych).

Powinno być:

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał czyli zrealizował należycie:

1. co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu sieci kanalizacyjnej o długości łącznej sieci w wykazanych dwóch robotach co najmniej 6,0 kilometrów, a w tym co najmniej jednej sieciowej przepompowni ścieków oraz wykonanie przewiertu o długości minimum 150 m (w ramach jednego przewiertu bez „komór pośrednich”), o wartości łącznej wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych),

albo

2. co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy/przebudowy/remontu sieci kanalizacyjnej o długości łącznej sieci w wykazanych dwóch robotach co najmniej 6,0 kilometrów, a w tym co najmniej jednej sieciowej przepompowni ścieków, o wartości łącznej wykazanych dwóch robót nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć milionów złotych) oraz zrealizował jedną robotę budowlaną obejmującą swym zakresem wykonanie przewiertu o długości minimum 150 m (w ramach jednego przewiertu bez „komór pośrednich”).

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 18/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 18/10/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: