Supplies - 492822-2020

Submission deadline has been amended by:  553459-2020
19/10/2020    S203

Slovakia-Bratislava: Garments for biological or chemical protection

2020/S 203-492822

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
National registration number: 00151866
Postal address: Pribinova 2
Town: Bratislava-Staré Mesto
NUTS code: SK SLOVENSKO
Postal code: 812 72
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Petronela Pitoňáková
E-mail: petronela.pitonakova@minv.sk
Telephone: +421 259044427
Fax: +421 250944008
Internet address(es):
Main address: http://minv.sk
Address of the buyer profile: http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/427624
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1612
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Jednorazové osobné ochranné pracovné prostriedky

Reference number: V2020361
II.1.2)Main CPV code
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré chránia používateľa pred vonkajšou kontamináciou chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami, ako aj pred vniknutím mikroorganizmov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 3 481 937.03 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Jednorazový protichemický oblek a jednorazové ochranné návleky na obuv

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK SLOVENSKO
Main site or place of performance:

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina

II.2.4)Description of the procurement:

Ochranný protichemický oblek a jednorázové návleky na obuv spolu s inými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami chránia používateľa pred vonkajšou kontamináciou chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 418 028.80 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

310030ANA9- Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Hasičského a záchranného zboru na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID-19

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu "Kvalita životného prostredia", z rozpočtu projektu,,310031ANA9 - Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Hasičského a záchranného zboru na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID-19".

II.2)Description
II.2.1)Title:

Jednorazový skladací ochranný respirátor triedy ochrany FFP3

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK SLOVENSKO
Main site or place of performance:

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina

II.2.4)Description of the procurement:

Respirátor chráni dýchacie cesty používateľa pred vonkajšou kontamináciou chemickými, biologickými a rádioaktívnymi látkami. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 950 160.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

310030ANA9- Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Hasičského a záchranného zboru na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID-19

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu "Kvalita životného prostredia", z rozpočtu projektu,,310031ANA9 - Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Hasičského a záchranného zboru na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID-19".

II.2)Description
II.2.1)Title:

Jednorazové rukavice

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK SLOVENSKO
Main site or place of performance:

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina

II.2.4)Description of the procurement:

Rukavice chránia používateľa pred vniknutím mikroorganizmov a voči niektorým chemickým látkam. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 Súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 113 748.23 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

310030ANA9- Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Hasičského a záchranného zboru na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID-19

II.2.14)Additional information

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu "Kvalita životného prostredia", z rozpočtu projektu,,310031ANA9 - Zlepšenie materiálno-technického vybavenia Hasičského a záchranného zboru na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením COVID-19".

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

§ 32 ods. 1 zákona.

Opis podmienok účasti osobného postavenia je uvedený v prílohe č. 5 predmetných súťažných podkladov (EPP/Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažné podklady/Podmienky účasti).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Neuplatňuje sa.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

§ 34 ods. 1 písm. m) bod 1 zákona

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: je uvedená v prílohe č. 5 predmetných súťažných podkladov (EPP/Elektronická tabuľa tejto zákazky/Súťažné podklady/Podmienky účasti).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/11/2020
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 12 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/11/2020
Local time: 11:00
Place:

Miesto: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 841 05 Bratislava

Information about authorised persons and opening procedure:

Online verejné otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1457.

Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality EKS na to určenej, umožní účasť na otváraní ponúk prostredníctvom online sprístupnenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1.Verejný obstarávateľ/Objednávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Odkaz na webovú stránku: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10

2.Verejný obstarávateľ/Objednávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1612

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/profily/7profil/pdetail/239

Uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1612

3.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, VO bezodkladne oznámi najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnenej na Elektronickej tabuli a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov v rámci EKS predmetnej zákazky za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EKS dostatočne vopred, a to do lehoty, ktorá má odporúčací charakter, určenej na Elektronickej tabuli a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov tejto zákazky.

4.Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.

6.Verejný obstarávateľ/Objednávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 zákona.

7.Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

8.Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie/poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2020