Supplies - 492950-2020

19/10/2020    S203

Poland-Białystok: Disposable gloves

2020/S 203-492950

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
National registration number: 0000003421
Postal address: ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Town: Białystok
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 15-950
Country: Poland
Contact person: Renata Rurarz
E-mail: zamowienia.wsz@gmail.com
Telephone: +48 857488531
Fax: +48 857488593
Internet address(es):
Main address: www.sniadecja.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.sniadecja.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa rękawic jednorazowego użytku

Reference number: DA.ZP.242.56.2020
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rękawic jednorazowego użytku, zwanych w dalszej części SIWZ: „towarem”, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, zwanego dalej „Zamawiającym”, w ilości i asortymencie i o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ – formularz szczegółowy oferty.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz szczegółowy oferty dla poszczególnych pakietów.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Magazyn ogólny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25, 15-950 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe jednorazowego użytku – w ilości 20 000 op.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz szczegółowy oferty (pakiet nr 1).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40:00
Price - Weighting: 60:00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium dla pakietu nr 1 w wysokości 9 000,00 PLN.

Szczegółowe warunki dotyczące wadium zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Magazyn ogólny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25, 15-950 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe jednorazowego użytku – w ilości 20 000 op.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz szczegółowy oferty (pakiet nr 2).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40:00
Price - Weighting: 60:00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium dla pakietu nr 2 w wysokości 17 100,00 PLN.

Szczegółowe warunki dotyczące wadium zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Description
II.2.1)Title:

3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL841 Białostocki
Main site or place of performance:

Magazyn ogólny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25, 15-950 Białystok

II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice diagnostyczne lateksowe, jednorazowego użytku – w ilości 10 000 op.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz szczegółowy oferty (pakiet nr 3).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 40:00
Price - Weighting: 60:00
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 30/04/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium dla pakietu nr 3 w wysokości 8 250,00 PLN.

Szczegółowe warunki dotyczące wadium zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:

1. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału. Sposób sporządzenia i złożenia wstępnego oświadczenia określony został w SIWZ.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania następujące oświadczenia i dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ;

4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych oraz Wykonawców składających ofertę wspólną określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym przetargiem nieograniczonym, w tym sposób i terminy zapłaty, obowiązki stron i inne istotne postanowienia – Zamawiający określił w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), które wiążą Zamawiającego oraz Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z treścią projektu umowy i zaakceptować wszystkie zawarte w nim postanowienia oraz uwzględnić w cenie oferty. Wykonawcy są zobowiązani zagwarantować zachowanie warunków i wymagań dotyczących realizacji zamówienia uregulowanych w projekcie umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/11/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/11/2020
Local time: 09:30
Place:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok, POLSKA, sala konferencyjna, I piętro, pokój nr 16 (budynek administracji)

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie 10 dni od dnia wezwania następujące oświadczenia i dokumenty:

1) opis oferowanego przedmiotu zamówienia, np. załączyć ulotki informacyjne, aktualny katalog zawierający dokładny opis, potwierdzający spełnienie wymagań określonych w SIWZ, w szczególności w Załączniku nr 1 do SIWZ – formularz szczegółowy oferty dla poszczególnych pakietów (części). Opisy muszą być przedstawione w języku polskim (jeżeli w języku obcym – to wymagane jest tłumaczenie na język polski; nie wymaga się tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego).

Uwaga: w sytuacjach wątpliwych, związanych z brakiem możliwości weryfikacji zgodności zaoferowanych wyrobów z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowych dokumentów, próbek, itp. W takim przypadku Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany o konieczności przedłożenia dodatkowych dokumentów, próbek w terminie określonym przez Zamawiającego.

2. Wykaz dokumentów, które należy złożyć dokumenty wraz z ofertą:

1) wypełniony i podpisany formularz szczegółowy oferty (Załącznik 1 do SIWZ) – w zależności od części na którą Wykonawca składa ofertę;

2) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy;

3) wypełnione i podpisane wstępne oświadczenie Załącznik nr 3 do SIWZ – JEDZ;

4) jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

5) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne; pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

6) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów;

7) dowód wniesienia wadium.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.

Zamawiający informuje, iż z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków klauzula informacyjna z art. 13 RODO oraz pozostałe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zostały szczegółowo określone w SIWZ oraz w jej załącznikach.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179 – 198g) przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2020