Supplies - 492975-2020

19/10/2020    S203

Poland-Płońsk: Surgical gloves

2020/S 203-492975

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
National registration number: 000308703
Postal address: ul. Henryka Sienkiewicza 7
Town: Płońsk
NUTS code: PL922 Ciechanowski
Postal code: 09-100
Country: Poland
E-mail: przetargi@szpitalplonsk.pl
Telephone: +48 236613400
Fax: +48 236623214
Internet address(es):
Main address: www.szpitalplonsk.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.szpitalplonsk.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

II.1.2)Main CPV code
33141420 Surgical gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych i chirurgicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami oraz zapotrzebowaniem ilościowym precyzuje Załącznik nr 2 – Formularz cenowy oraz Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL922 Ciechanowski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych i chirurgicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami oraz zapotrzebowaniem ilościowym precyzuje Załącznik nr 2 – Formularz cenowy oraz Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1. cena – 60 %,

2. termin płatności – 20 %,

3. termin dostawy – 20 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL922 Ciechanowski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych i chirurgicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami oraz zapotrzebowaniem ilościowym precyzuje Załącznik nr 2 – Formularz cenowy oraz Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1. cena – 60 %,

2. termin płatności – 20 %,

3. termin dostawy – 20 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL922 Ciechanowski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych i chirurgicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami oraz zapotrzebowaniem ilościowym precyzuje Załącznik nr 2 – Formularz cenowy oraz Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1. cena – 60 %,

2. termin płatności – 20 %,

3. termin dostawy – 20 %.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL922 Ciechanowski
Main site or place of performance:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych i chirurgicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi parametrami oraz zapotrzebowaniem ilościowym precyzuje Załącznik nr 2 – Formularz cenowy oraz Załącznik nr 5 – Wzór umowy.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1. cena – 60 %,

2. termin płatności – 20 %,

3. termin dostawy – 20 %.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/11/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/11/2020
Local time: 10:00
Place:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 24 – pokój Działu ds. Zamówień Publicznych (budynek administracyjny, II piętro) Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Październik 2022 r.

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp informuje, iż w postępowaniu zastrzega sobie możliwość, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:

1) na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2) dodatkowo na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

Dokumenty – wymagane w załączeniu do oferty:

1. pełnomocnictwo – tj. oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy, podmiotu trzeciego na zasoby którego powołuje się Wykonawca lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, upoważniające odpowiednio do podpisania oferty, poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów przedkładanych w postępowaniu i składania ewentualnych oświadczeń i wyjaśnień – jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru. Forma złożenia pełnomocnictwa – jak dla złożenia oferty. Dopuszcza się złożenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z elektronicznym poświadczeniem zgodności odpisu z dokumentem ustanowienia pełnomocnictwa opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza;

2. potwierdzenie wniesienia wadium – forma wniesienia zgodnie z zapisami rozdziału X SIWZ;

3. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1 do SIWZ);

4. wypełniony i podpisany Formularz cenowy (wg załącznika nr 2 do SIWZ);

5. wypełniony i podpisany jednolity europejski dokument zamówienia „JEDZ” (wg załącznika nr 3 do SIWZ).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Skrzynka EPUAP Zamawiającego:

Nazwa: Zakład Świadczeń Szpitalnych

Adres skrzynki EPUAP: /spzzozplonsk/skrytkaesp

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, docx, odt, ods, pdf, rtf, odp, xls, xlsx, zip podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z mini portal dostępnym na stronie www.uzp.gov.pl w zakładce Ezamówienia/Miniportal. Ofertę należy złożyć w oryginale.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2020