Werken - 493021-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Duitsland-Sulzbach-Rosenberg: Bouwen van ziekenhuisfaciliteiten

2018/S 216-493021

Vooraankondiging

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg – Sanierung – BA II
Krankenhausstraße 16
Sulzbach-Rosenberg
92237
Duitsland
Telefoon: +49 856192909-23
E-mail: l.haas@bpm-gmbh.de
Fax: +49 856192909-29
NUTS-code: DE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kh-as.de/de/impressum.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.staatsanzeiger-eservices.de
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.staatsanzeiger-eservices.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

331 – St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg – Sanierung – BA II – Vorinfo VOB

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45215140
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Gebäudeabbruch, Baumeisterarbeiten, Estricharbeiten, Fliesen-/Plattenarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Bodenbeschichtung, Fassadenarbeiten/Sonnenschutzarbeiten, Trockenbauarbeiten, Modulwände, Stahlbau/Schlosser, Metallbauarbeiten, Maler/Lackierer, Dachdeckerarbeiten/Spenglerarbeiten, Tischlerarbeiten, Inneneinrichtung/Festeinbauten, Heizung, Lüftung, Sanitär, Dämmung, Gebäudeautomation, Elektrotechnik, Notstromanlage, Med. Gase

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45110000
45210000
45262320
45431000
45432130
45443000
45324000
31731100
45262670
45442100
45261210
45422000
45420000
42512300
45331000
45332400
45315100
45311200
31682500
24111500
31214000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE234
Voornaamste plaats van uitvoering:

St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg

Krankenhausstraße 16

92237 Sulzbach-Rosenberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Siehe Punkt II.1.4.)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2019
Einde: 29/02/2024
II.2.10)Inlichtingen over varianten
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
04/12/2018

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Anforderung gem. VHB Blatt 124 EU Eigenerklärung zu Eignung oder EEE sowie Auftragsunterlagen

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Anforderung gem. VHB Blatt 124 EU Eigenerklärung zu Eignung oder EEE sowie Auftragsunterlagen

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Anforderung gem. VHB Blatt 124 EU Eigenerklärung zu Eignung oder EEE sowie Auftragsunterlagen

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Auftragsunterlagen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Mittelfranken, Vergabekammer Nordbayern
Promenade 27 (Schloss)
Ansbach
91522
Duitsland
Telefoon: +49 981531277
E-mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Fax: +49 981531837
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem

Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
St. Anna Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg
Krankenhausstr. 16
Sulzbach-Rosenberg
92237
Duitsland
Telefoon: +49 9661520-0
Fax: +49 9661520-210

Internetadres: https://www.kh-as.de/de/impressum.htm

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018