Werken - 493028-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen

2018/S 216-493028

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
EKRSZ_48222352
II. Rákóczi Ferenc út 88–92.
Budapest
1211
Hongarije
Contactpersoon: Takács Bálint
Telefoon: +36 305414993
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 12782107
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.csepel.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.csepel.hu

I.1)Naam en adressen
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
EKRSZ_65401426
Szent Imre Tér 10.
Budapest
1211
Hongarije
Contactpersoon: Takács Bálint
Telefoon: +36 305414993
E-mail: kozbeszerzes@budapest21.hu
Fax: +36 12782107
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.csepel.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.csepel.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000895992018/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000895992018/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nyílászárócsere a volt FodorJ. Szakképzőiskolában

Referentienummer: EKR000895992018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Kivitelezési szerződés alapján nyílászárócsere a volt Fodor József Szakképző Iskola épületében Csepelen

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110
Voornaamste plaats van uitvoering:

1214 Budapest, Tejút utca 12., HRSZ: 200543

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nyílászárócsere a volt Fodor József Szakképző Iskola épületében Csepelen az alábbiak szerint:

A Jedlik Ányos Gimnázium a volt Fodor József Egészségügyi Szakközépiskola területét, azaz a Tejút 10-12. szám alatti épületegyüttesben az „A” szárny (pincerész + földszint + 2 emelet), a „B” szárny (pince + földszint + 2 emelet) és a „T” (földszintes) tornatermi szárnyakat foglalja majd el ideiglenesen. Ezeket az épületrészeket felújítjuk, korszerűsítését az oktatási igények figyelembevételével tervezzük. E közbeszerzési eljárás tárgyát képező homlokzati nyílászáró cserét az épületegyüttes alábbi területén tervezzük. „A” tantermi szárny (fszt. + 2 emelet) alapterülete: 1994 m² „B” tantermi szárny (fszt. + 2 emelet) alapterülete: 1447 m² Tornaterem szárny beépített alapterülete: 666 m² Fodor Iskola összes hasznos szint területe: 4107 m² Mennyiség: A cserélendő nyílászáró szerkezet 258 db, 1323 m², melyet a kiírásban szereplő opciós tételek egészítenek ki.

Felhívjuk figyelmüket a II.2.11) Opciókra vonatkozó információkban foglaltakra is.

(Részletesen: KD VI. fejezet: Műszaki leírás; árazatlan költségvetés)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. Késedelmi kötbér (minimum 300 000 Ft/nap, legkedvezőbb vállalás 600 000 Ft/nap) / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállás (min. 36 hónap, legkedvezőbb vállalás 60 hónap) / Weging: 15
Prijs - Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 75
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Az opcionális tételek lehívása az Ajánlatkérő jogosultsága, de nem kötelezettsége, így az opcionális tételek körébe tartozó lehívás elmaradása, vagy kisebb mértékben történő lehívása (Ajánlatkérő jogosult az opciót több részletben, vagy akár részben lehívni) esetén Ajánlattevő Ajánlatkérővel szemben semmilyen követelést nem támaszthat. Az opcionális tételek lehívásával kapcsolatos konkrét szabályozást a Szerződéstervezet tartalmazza.

Opcionális tételek összesen:

— árnyékoló rendszer kiépítése: 204 db,

— belső oldali üvegréteg 3.3 ragasztott fóliás biztonsági üveggel: 809,1 nm,

— külső oldali üvegréteg 3.3 ragasztott fóliás biztonsági üveggel: 576,89 nm,

— külső oldalalapszín fóliás fehértől eltérő színben: 1191 nm,

— rés-szellőztető beszerzése és felszerelése: 429 db.

Részletesen: Árazatlan költségvetés

Karakterkorlátozásra tekintettel:

VI. 3) További információk folytatása:

28. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak. Az AT-ként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni AK által a KD-ban (szerz.terv.) előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.

29. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.

30. AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. A referenciák tekintetében a szerződés teljesítésének időpontjában érvényes hivatalos deviza középárfolyam az irányadó. Az árbevételek tekintetében az adott üzleti év utolsó napján érvényes deviza középárfolyam az irányadó.

31. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

32. Jelen eljárásban a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a közbeszerzési dokumentumokban előírt, vagy azzal egyenértékű vagy jobb termékre lehet tenni. A műszaki leírásban meghatározott követelmények, feltételek az AK minimális előírásai, azaz számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre is tehető ajánlat. Az egyenértékűség bizonyítása az AT felelőssége.

További részletes leírást a közbeszerzési dokumentum (KD) II. fejezete tartalmaz.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Pontszám: 1-10

Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:

1. Összesített nettó ajánlati ár - 70 - Fordított arányosítás

2. Jótállási idő (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min.: 36 hónap, max.: 60 hónap) - 15 - Egyenes arányosítás

3. Késedelmi kötbér (minimum 300 000 Ft/nap, legkedvezőbb váll. 600 000 Ft/nap) Súlyszám 15 - Egyenes arányosítás

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. § irányadó.

AT-nek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és III. Fejezet, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 12. § (2) bek..

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-14.§-ai alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.

Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény:

Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Alkalmasság igazolása:

Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében az Étv. szerinti, az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján Ajánlatkérő ellenőrzi az alkalmassági követelménynek való megfelelést. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése.

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására (figyelemmel a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is). Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.

További részletes leírást a közbeszerzési dokumentum (KD) II. fejezete tartalmaz.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

A P.1. pontban foglalt követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös At-k egyike megfelel.

A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: P.1. – P.2.

AT-nek a gazd.-i és pü.-i, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

P.1.: Az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját ajánlatkérő a 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ában meghatározott internetes honlapon történő betekintéssel ellenőrzi a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. b) pontja alapján. Amennyiben a beszámolók közül ezen a honlapon bármelyik nem található meg, abban az esetben csatolni kell ajánlattevő saját vagy jogelődje – a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt – utolsó három üzleti évének számviteli jogszabályok szerinti beszámolói közül a honlapon nem található beszámoló részét képező eredménykimutatást. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplőktől elvárt, a közbeszerzés tárgya (nyílászárócsere és/vagy javítás) szerinti nettó árbevétel mértéke legalább 117 028 914 Ft. Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint köteles eljárni.

P.2.: Ajánlattevőnek csatolni kell, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi a közbeszerzés tárgya szerinti (nyílászárócsere és/vagy javítás) nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint köteles eljárni.

Eventuele minimumeisen:

P.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladása napját megelőző utolsó három üzleti évben egynél több évben volt negatív.

P.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (nyílászárócsere és/vagy javítás) nettó árbevétele nem éri el a 117 028 914 forintot.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az M.1. pontban foglalt a követelmény értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, ezért közös ajánlattétel esetén elegendő, ha ennek a követelménynek a közös ajánlattevők egyike megfelel.

A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1.

AT-nek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21-22.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.

M.1.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján és a 22. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés helyét és a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:

— arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá

— az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.

Eventuele minimumeisen:

M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban összesen legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (nyílászárócsere és/vagy javítás) szerinti (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciát, amely megfelel az alábbi követelményeknek:

a) tartalmazott legalább 180 db cserélt és/vagy felújított nyílászáró szerkezetet;

b) tartalmazott legalább 926 m² cserélt és/vagy felújított nyílászáró szerkezetet

Az a)-b) pontokban előírt értékek legfeljebb 2 bemutatott referencia összértéke alapján is igazolhatók, tehát az M.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést nem kötelező egy referenciával igazolni. Egy adott ponton belül előírt érték azonban több bemutatott referencia összértéke alapján nem igazolható.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Részletesen a szerződéstervezetben.

Fizetési feltételek: Kbt. 135.§ (8), Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., 2017. évi CL. tv. vonatkozó rendelkezései

Kötbérek: Ptk. 6:186.§ (1) bek.

1. Késedelmi kötbér

Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, ha a végteljesítési határidő tekintetében késedelembe esik olyan okból, amelyért felelős.

2. Meghiúsulási kötbér

3. Bejelentési kötbér

4. Jótállás: min. 36 hónap (*értékelési részszempont)

5. Tartalékkeret:a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a.

6. Hibás teljesítési biztosíték:

Hibás teljesítéssel kapcsolatos biztosíték mértéke a - tartalékkeret nélküli - teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összeg, mely az 1 éves utó-felülvizsgálat lezárását követően 2,5 %-ra csökken. Vállalkozó a biztosítékot a teljesítés időpontjában (teljesítésigazolás) nyújtja a jótállás időtartamának vége + 15 napig terjedő időtartamra (futamidő).

7. Teljesítési biztosíték: teljes nettó vállalkozói díj 5 %

Irányadóak továbbá a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek foglaltak.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. További információk részletesen: Közbeszerzési dokumentumok (KD) II. fejezet

2. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. (EKR rendelet) 2. § szerint az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.

3. A KD az EKR rendszerében érhető el. Ajánlatkérő (AK) azt tekinti érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését jelezte.

4. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD II. fejezete tartalmazza.

5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadók az EKR rendelet 10. § (1)-(5) bekezdései.

6. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.

7. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújt. kötött, mértéke: 2 000 000 Ft; Az ajánlati biztosítékot AK-nél (Bp. XXI. Kerület Csepel Önk.) OTP Bank által vezetett 11784009-15521000 számú számlájára kell teljesíteni. Kbt. 54. § (1) bek. alapján az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig (AT hat.időig) kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték AT választása szerint telj. az előírt pénzösszegnek AK fizetési szám. történő befiz., pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség bizt., vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejáratáig kell rendel. állnia.

Ajánlati bizt. kapcsolatban irányadó a Kbt. 35. § (5) bek., 47. § (2) bek., 73. § (6) bek. b) pont

8. AK a bírálat során alkalmazza: Kbt. 81. § (4)-(5) bek

9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját

10. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. § mellett az EKR rendelet 13. § (2)-(3) bek

11. A Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén az EKR rendelet 13. § (4) bekezdése irányadó

12. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint telj. körben lehetőséget biztosít

13. AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pontjaira vonatkozó nyil. tételét

14. Helyszíni bejárás: 19.11.2018 10 óra 00 perc, Helyszín: 1214 Budapest, Tejút utca 12.

15. Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD):

— felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat

— Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyil. és dok., adott esetben az alk. igazoló szervezet Kbt. 67. § (1) szerinti nyil. (EEKD) a Kbt. 67. § (3) figyelemmel, EKR rendelet 13. § (4) bek. szerinti meghat

— 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyil. (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dok

— a Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyil

— nyil. közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghat,

— árazott költségvetés

— referencia teljesítmény-nyil. a nyílászáró szerkezetekre

— hatályos, az EU által akkreditált vizsgáló laboratórium által kibocsátott típusvizsgálati bizonyítvány a nyílászáró szerkezetekre

— szakmai ajánlat

— aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok)

— kitöltött EEKD

— nyilatkozat felelősségbizt.

16. AK nem írja elő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § (2) bek. foglaltakat

17. A beszerzés nem bontható részekre, mert a beruházás keretében egy épület nyílászáróinak cseréje történik meg, így az műszakilag egy egységet alkot.

18. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 60 nap

19. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alk. kollektív szerz., illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rend. írnak elő

AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szerv. a nevét és címét, amelyektől AT megfelelő táj. kaphat (Kbt. 73. § (4)-(5) bek) Karakterkorlátozás miatt folytatás: VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontjánál.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. § szerint.

Folytatás VI.3) További információk:

20. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.

21. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

22. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar, az eljár során komm semmilyen más nyelven nem fogadható el. Felelős fordítás Kbt. 47. § (2) bek.

23. A jelen felhívásban nem szab. esetekben a Kbt., a végrehajt. rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak, az eljárás során az EKR rendeletre figy. kell eljárni

24. AT-nek az ajánlatához csatolnia kell a részletes beárazott költségvetést. Az árazatlan költségvetést AK a KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ KD-ban

25. Helyszíni bejárás: találkozó helyszínének HRSZ: 200543

26. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el AK a rendszer működésével, hasz. kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást

27. Az I.3) pontban szereplő tel.szám esetén a hívás díja bruttó 458 Ft/perc, FAKSZ: Dr. Costin Glad Gabriel, 00277.

Felhívás II.2.7)

Az alapmennyiség teljesítésének határideje: a szerződés aláírásától számított 75 nap.

A szerződés teljesítésének véghatárideje, mely a nyílászáróknak az épületben zajló egyéb felújításokat követően elvégzendő végső beállítását jelenti: 31.8.2019.

Részletesen a szerződéstervezetben.

Felhívás III.2.2)

Kötbérek:

1. Késedelmi kötbér:

A késedelmi kötbér mértéke: értékelési szempont* (minimum 300 000 Ft/nap, legkedvezőbb vállalás 600 000 Ft/nap). Maximális mértéke az OPCIÓS mennyiség nélkül számított vállalkozói díj 20 %-a.

AK késedelmes nap alatt naptári napot ért.

2. Meghiúsulási kötbér:

Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból nem teljesít, amelyért felelős, továbbá jelen szerződésnek a Nyertes Ajánlattevő szerződésszegésére alapított felmondása vagy attól való elállása esetében a Nyertes Ajánlattevő kötbérfizetési és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke: 20 %. A meghiúsulási kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj.

Ajánlatkérő a 30 napon túli késedelem esetén a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

3. Bejelentési kötbér:

Amennyiben Vállalkozó az alvállalkozók bejelentését (ide értve a bejelentés aktualizálását is) elmulasztja, valamint, ha a teljesítés elismerését és a számla kibocsátását megelőzően Vállalkozó olyan nyilatkozatot tesz, amely az utoljára aktualizált nyilatkozattal ellentétes, ún. bejelentési kötbér fizetésére kötelezett. A bejelentési kötbér mértéke nettó 200 000 Ft/ elmulasztott alvállalkozói bejelentés. Amennyiben egy alkalommal több alvállalkozó bejelentését is elmulasztja a Vállalkozó, úgy a kötbér alvállalkozónként értendő.

4. Jótállás: min. 36 hónap (*értékelési részszempont)

5. Tartalékkeret:

Megrendelő tartalékkeretet köt ki, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-a. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.

6. Hibás teljesítési biztosíték:

Hibás teljesítéssel kapcsolatos biztosíték mértéke a – tartalékkeret nélküli – teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összeg, mely az 1 éves utó-felülvizsgálat lezárását követően 2,5 %-ra csökken. Vállalkozó a biztosítékot a teljesítés időpontjában (teljesítésigazolás) nyújtja a jótállás időtartamának vége + 15 napig terjedő időtartamra (futamidő).

7. Teljesítési biztosíték:

Vállalkozó a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre biztosítékot nyújt. A biztosíték mértéke a – tartalékkeret nélküli – teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összeg. Vállalkozó a biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor nyújtja, a szerződés teljesítési véghatáridejét követő 15 napig terjedő időtartamra (futamidő).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018