Werken - 493029-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Valencia: Werkzaamheden voor gedeeltelijk ondergrondse spoorweg

2018/S 216-493029

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
S4611001A
C/ de la Democràcia, 77, Ciudad Administrativa 9 de Octubre, 13ª planta, torre 1
Valencia
46018
Spanje
Contactpersoon: Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
Telefoon: +34 961208155
E-mail: contrataciontorre1@gva.es
Fax: +34 961208501
NUTS-code: ES523

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=we3uwUq5vlwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=u%2F6fZGFK%2FnXnSoTX3z%2F7wA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=we3uwUq5vlwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Redacción del proyecto y ejecución de las obras de conexión de la infraestructura ferroviaria VT-026 soterramiento de Burjassot

Referentienummer: CMAYOR/2016/30/119
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234123
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Redacción del proyecto y ejecución de las obras de conexión de la infraestructura ferroviaria VT-026 soterramiento de Burjassot.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 359 265.89 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES523
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Redacción del proyecto y ejecución de las obras de conexión de la infraestructura ferroviaria VT-026 soterramiento de Burjassot.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: a) Contenido del proyecto básico / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: b) Procedimiento constructivo / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: c) Medios de ejecución / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: d) Señalización y seguridad ferroviaria / Weging: 1.5
Kwaliteitscriterium - Naam: e) Programación de la obra / Weging: 1.5
Prijs - Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 359 265.89 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 21
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacidad de obrar.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— D1-5 Tendido de vías (superior a 2 400 000 EUR e inferior o igual a 5 000 000,00 EUR),

— D3-5 señalizaciones y enclavamientos (superior a 2 400 000 EUR e inferior o igual a 5 000 000,00 EUR),

— J2-3 de ventilación, calefacción y climatización (superior a 360 000 EUR e inferior o igual a 5 000 000,00 EUR).

Cifra anual de negocio. Descripción: ver apartado F 1 1 del Anexo I.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— D1-5 Tendido de vías (superior a 2 400 000 EUR e inferior o igual a 5 000 000,00 EUR),

— D3-5 Señalizaciones y enclavamientos (superior a 2 400 000 EUR e inferior o igual a 5 000 000,00 EUR),

— J2-3 de ventilación, calefacción y climatización (superior a 360 000 EUR e inferior o igual a 840 000 EUR),

— medidas de gestión medioambiental. Descripción: ver apartado F 1 2 del Anexo I,

— títulos académicos y profesionales del empresario y directivos, o responsables de la ejecución. Descripción: ver apartado F 1 2 del Anexo I.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones tipo social. Descripción: UNE/ISO170001.

Consideraciones de tipo ambiental. Descripción: ISO 14001.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/01/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Catalaans, Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, torre 1

Datos de dirección:

— calle: de la Democràcia, 77,

— código postal: 46018,

— población: Valencia,

— país: ESPAÑA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
C/ de la Democràcia, 77, torre 1
Valencia
46018
Spanje
Telefoon: +034 961208155
E-mail: contrataciontorre1@gva.es

Internetadres: http://www.contrataciondelestado.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018