Werken - 493038-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-'s-Gravenhage: Bouwen van gebouwen

2018/S 216-493038

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Rijksvastgoedbedrijf
552550970
Korte Voorhout 7
Den Haag
2511 CW
Nederland
Contactpersoon: Suzanne Bakker
Telefoon: +31 655239534
E-mail: suzanne.bakker@rijksoverheid.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3fe6226697b6b3d8e7fd81e5693acc5d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3fe6226697b6b3d8e7fd81e5693acc5d
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

P-1004509 - Nieuwbouw gezondheidscentrum op Complex Nieuwe Haven te Den Helder

Referentienummer: P-1004509
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het project betreft het ontwerpen en realiseren van een Gezondheidscentrum op Defensiecomplex Nieuwe Haven, (objectcode 14B03), te Den Helder. Dit project maakt onderdeel uit van een groter programma, namelijk de huisvesting van gezondheids- en tandheelkundige centra door heel Nederland.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:

— het ontwerpen van voorgenoemd gezondheidscentrum,

— het ontwerpen van groen- en terreinvoorzieningen,

— het bouwrijp maken van het terrein,

— het realiseren van voorgenoemd gezondheidscentrum,

— het realiseren van groen- en terreinvoorzieningen, en

— meerjarig onderhoud (2 jaar) conform paragraaf 29 van de UAV-GC 2005.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000
45259000
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Helder

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oppervlakte: circa 1 513 m2 fno

Disciplines: ontwerp, landschapsarchitectuur, bouwkunde, constructie, E&W, terreintechniek, ICT, data, onderhoud

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Passend in de context / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Healing environment / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: Risico's / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 03/05/2019
Einde: 30/03/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

— Criterium: Belevingswaarde,

— Criterium: Gebruikswaarde

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Eis 1: Indienen eigen verklaring,

— Eis 2: Strafrechtelijke veroordelingen,

— Eis 3: Faillissement of liquidatie,

— Eis 4: Sociale zekerheidspremies of belastingen,

— Eis 5: valse verklaringen, verplichtingen milieu-, sociaal of arbeidsrecht, belangenconflict, vervalsing mededinging, tekortkoming wezenlijk voorschrift uitvoering eerdere opdracht, onrechtmatig beïnvloeden besluitvormingsproces aanbesteder

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Eis 6: Gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem,

— Eis 7: VCA**,

— Eis 8: Inschrijving in het architectenregister,

— Eis 9: Geïntegreerde contractvorm,

— Eis 10: Project specifiek kwaliteitsmanagementsysteem,

— Eis 11: Ontwerpervaring utiliteitsgebouw,

— Eis 12: Realisatie utiliteitsgebouw,

— Eis 13: Onderhouden van technische installaties

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 22/01/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Verwezen wordt naar de "Aanbestedingsleidraad aanmeldingsfase" en de "Aanbestedingsleidraad inschrijvingsfase" op het dashboard van deze aanbesteding in TenderNed.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechter te 's-Gravenhage
Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
's-Gravenhage
2595 AJ
Nederland
Telefoon: +31 883622200
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Burgerlijke Rechter te 's-Gravenhage
Paleis van Justitie - Prins Clauslaan 60
's-Gravenhage
2595 AJ
Nederland
Telefoon: +31 883622200
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018