Werken - 493049-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Seraing: Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen

2018/S 216-493049

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Seraing
Place Communale
Seraing
4100
België
Telefoon: +32 43308311
E-mail: ville.seraing@seraing.be
Fax: +32 43308359
NUTS-code: BE332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.seraing.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3282/C7/2018
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Bureau technique
BT
Place Kuborn 5
Seraing
4100
België
Contactpersoon: Mme Duyckaerts Laurence
Telefoon: +32 43308630
E-mail: l.duyckaerts@seraing.be
NUTS-code: BE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.seraing.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aménagement de la rue de la Province — PIC 17/18

Referentienummer: 2018-3282
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45230000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Voir II.2.4).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rues de la Province et Calas, partie des rues de Colard-trouillet et du Marais, 4100 Seraing

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le présent marché est un marché conjoint entre les différents opérateurs et concessionnaires de voirie. Les opérateurs et concessionnaires concernés sont la Ville de Seraing, la SPGE, RESA, la CILE et Proximus.

Les travaux à réaliser sont scindés en plusieurs divisions:

— division 1: travaux à charge de la ville de Seraing,

— division 2: travaux à charge de la SPGE,

— division 3: travaux à charge de RESA,

— division 4: travaux à charge de la CILE,

— division 5: travaux à charge de Proximus.

Description des travaux

La présente entreprise comprend l’exécution des travaux suivants (liste non exhaustive):

À charge de la Ville de Seraing:

— les démolitions et les démontages des revêtements de voiries et de terre-pleins aménagés,

— les terrassements,

— les travaux de sous-fondation et fondation,

— les éléments linéaires,

— la pose d’avaloirs et leur raccordement,

— les revêtements (hydrocarboné, pavés de pierre naturelle, béton),

— les marquages au sol,

— la signalisation routière définitive,

— les aménagements paysagers,

— le mobilier urbain,

— le remplacement du poteau d’éclairage situé au niveau de l’EP de Seraing.

À charge de la SPGE:

— l'établissement de 830 m de canalisations en béton armé de DN 0,4 m et le fonçage de 35 m d’une canalisation en béton armé de DN 0,6 m,

— la pose de 620 m de câbles de haute tension et de 750 m de câbles de signalisation,

— les chemisages de 470 m de canalisations de DN 1,1 et 1,2 m et la pose de coque dans 125 m d’une canalisation de DN 1,6 m,

— la construction de la station de pompage no 4 devant assurer le relevage des eaux d’infiltration pour être refoulées directement en Meuse par une conduite de refoulement en fonte de DN 0,35 m,

— la construction de la cabine électrique, y compris la fourniture et l’installation des équipements prévus dans celle-ci,

— la fourniture, la mise en place et le réglage de l'équipement électromécanique de la station de pompage,

— le raccordement électrique de la station de pompage ainsi que l'établissement de tous les câblages, lignes électriques et éclairages,

— l'installation et le raccordement d'un poste téléphonique,

— l'installation et le raccordement d'un système de surveillance et de téléconduite des ouvrages de la station de pompage via le réseau AIDE,

— la fourniture du matériel de sécurité, de l'outillage et des pièces de rechange,

— la mise en service des installations,

— tous autres travaux, appropriations et sujétions quelconques.

À charge de RESA:

— renouvellement des câbles MT,

— renouvellement du réseau BP.

À charge de la CILE:

Déplacement des installations de distribution d’eau et remplacement des raccordements particuliers, partiellement ou entièrement, dans les rues de la province, du marais, l’industrie, de la loi, du commerce, Jean Calas, Colard Trouillet et du Halage.

À charge de PROXIMUS:

— déplacements et poses de câbles de télécommunication,

— pose de gaines à fibre optique et de chambres de visite souterraines,

— réalisation de fouilles pour les raccordements.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 380
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Le DUME, par lequel le soumissionnaire déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le DUME, par lequel le soumissionnaire déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants:

1) voir DUME

Eventuele minimumeisen:

1) agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), classe 8.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Le DUME, par lequel le soumissionnaire déclare qu'il satisfait aux critères de sélection suivants:

1) agréation catégorie C classe 8.

Eventuele minimumeisen:

1) agréation catégorie C classe 8

Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 8.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 25/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Hôtel de Ville de Seraing — salle de réunion (niveau —1), place communale à 4100 Seraing

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Une séance d’ouverture des offres à huis clos est prévue.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunaux de Liège
Non applicable
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018