Werken - 493050-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Onderhoud van hoogwaterkeringen

2018/S 216-493050

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stolichna obshtina
000696327
ul. „Moskovska“ No. 33
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Dobrina Yordanova
Telefoon: +359 29377366
E-mail: d.vasileva@sofia.bg
Fax: +359 29377324
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sofia.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=107234&companyId=20779
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров, район „Кремиковци“ — етап 1

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45246410
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Извършване на СМР съгласно технически проект за ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров, район „Кремиковци“ — етап 1: „Ремонт на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров“.

Строежът е първа категория съгласно чл. 2, ал. 7 на Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи към Закона за устройство на територията.

Строително-монтажните работи са свързани с възстановяване и надграждане на лявата дига на корекцията на река Лесновска в участък от края на новоизградената лява дига при с. Долни Богров в посока срещу течението, до ж.п. моста преди с. Равно поле. Дължината на участъка е 1 897 метра. Целта е осигуряване на безпрепятственото отвеждане на постъпили високи води с обезпеченост р=1% и проверовъчно водно количество с обезпеченост р=0,1 %. Ситуация на корекцията е дадена в графичната част на проекта.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 875 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246410
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Столична община, землището на с. Долни Богров

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на СМР съгласно технически проект за ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров, район „Кремиковци — етап 1: „Ремонт на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров“.

Строежът е първа категория съгласно чл. 2, ал. 7 на Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи към Закона за устройство на територията.

Строително- монтажните работи са свързани с възстановяване и надграждане на лявата дига на корекцията на река Лесновска в участък от края на новоизградената лява дига при с. Долни Богров в посока срещу течението, до ж.п. моста преди с. Равно поле. Дължината на участъка е 1 897 метра. Целта е осигуряване на безпрепятственото отвеждане на постъпили високи води с обезпеченост р=1% и проверовъчно водно количество с обезпеченост р=0,1 %. Ситуация на корекцията е дадена в графичната част на проекта. На нея са нанесени със съответните означения начало, край на участъка и километраж на трасето. На ситуацията са нанесени и всички съществуващи ситуационни елементи.

За проектния участък геометричните параметри на корекцията са следните:

Тип на профила — двоен трапец.

Ширина дъно малко корито — 11,00 м.

Дълбочина малко корито — 1,00 м.

Откос малко корито 1:1,50.

Ширина берма — 6.25 м.

Ширина дъно голямо корито — 26,50 м.

Височина дига — 3,50 м.

Откос дига — 1:2,00.

Ширина корона дига — 2,00 м.

Среден надлъжен наклон — I=0,0011.

Избраният тип напречен профил за надграждане е следният:

Профил тип 1: дължина 1 687 м, височината на надграждане спрямо съществуващата корона дига е ср. 0,80 м, като в различните профили варира от 0,70 м — мин. до 1,50 м макс. Ширина на короната — 3,00 м, височина (от бермата) средна — 4,00 м, среден воден откос 1:2,0, наклон на проектната корона било I=0,00117 и въздушен откос 1:1.80.

Профил тип 2: дължина — 210 м, височината на надграждане спрямо съществуващата корона дига е ср. 1,00 м, като в различните профили варира от 0,90 м до 1,20 м. Ширина на короната — 2,00 м, височина средна — 2,50 м, среден воден откос 1:2,0, наклон на проектната корона било I=0,00117 и въздушен откос 1:1,80.

Предвидено е откритите откоси на изградената дига да се защитят от ерозия, като се затревят.

Строително-монтажните работи по изпълнението на проекта включват дейности, характерни за хидротехническите обекти, които са почти изцяло механизирани. Предвидено е изкопните работи да се извършват от багер и самосвал, а насипните работи — от булдозер, валяк и самосвал.

Съгласно експертната оценка на съществуващата трайна растителност, приложена към проекта, ще се премахнат и изкоренят 470 броя дървета с диаметър от 10 см до 40 см и 10 броя дървета с диаметър над 70 см. Същите ще се извозят до инсталация за преработка „Хан Богров“. Ще се извърши компесаторно озеленяване в съотношение 1:3 спрямо премахнатата растителност съгласно приложената техническа спецификация

Техническият проект съдържа следните части:

— „Геодезия“,

— „Инженерна геология“,

— „Хидрология“,

— „Строителна — хидротехническа“,

— „Хидравличен анализ“,

— „План по безопасност и здраве“,

— „План за управление на отпадъците“,

— „Временна организация на движението“,

— „Експертна оценка на съществуващата трайна растителност и техническа спецификация за извършване на компесаторно озеленяване“.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 875 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 6
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Процедурата е с осигурено финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет с ПМС № 63/26.4.2018 г. Плащанията ще се извършват от бюджета на Столична община съгласно проекта на договор, приложение към документацията за участие.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (Закон за устройство на територията) и четвърта група „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда“ от Правилник за реда на вписване и водене на ЦПРС, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

2. За доказване на професионалната годност (правоспособност) участникът декларира в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства по т. 1, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията.

3. Документът, с който се доказва изискването по т. 1, е копие на удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от съответната група и категория строежи. В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, в случай че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.

*Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката ще изпълняват строителство.

Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален специфичен оборот.

2. Всеки участник трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“.

Eventuele minimumeisen:

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален специфичен оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 1 000 000 (един милион) BGN.

2. Всеки участник трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171 от ЗУТ като лице, изпълняващо строителна дейност, отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка (първа категория съгласно чл. 137 от ЗУТ), която застраховка следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за изпълнение на дейности по строителството.

3. Съответствието с изискванията участникът декларира в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“, като посочва съответната информация за обстоятелствата.

За доказване на изискванията участникът представя 1 или някои от следните документи:

— удостоверения от банки,

— доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория,

— годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква,

— справка за минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката.

Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

Доказателствата се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът трябва да има опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката.

2. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката.

3. Участниците в процедурата трябва да разполагат с необходимото техническо оборудване

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът трябва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

1.1. Съответствието с изискванията по т. 1 участникът декларира в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на опита за изпълнение дейности през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на поръчката.

Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 1 — списък на идентичното или сходно строителство, придружен с удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

*Забележка: Сходни с предмета на поръчката изпълнени СМР са ремонт, възстановяване или изграждане на диги и други хидротехнически съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите на реки, язовири и други водни обекти, включително изграждане на земно-насипни корекции на реки и дерета.

2. Участникът трябва да разполага с необходимия минимален брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, както следва:

а) строителен инженер със специалност „Хидротехническо строителство“ или „Хидромелиоративно строителство“;

б) строителен инженер със специалност „Геодезия“;

в) ландшафтен архитект, еколог или инженер-лесовъд;

г) техническо лице, което да отговаря за контрола на качеството — преминат квалификационен курс за контрол на качеството.

2.1. Съответствието с изискванията по т. 2 участникът декларира в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Критерии за подбор“, буква В „Технически и професионални способности“, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на инженерно-техническият персонал, в който посочва образователната и професионална квалификация, № на диплома за завършено висше образование, № на удостоверение/сертификат за лицето, отговарящо за контрола на качеството и опит на лицата.

Документът, с който се доказва изискването по т. 2, е списък на технически лица, включени или не в структурата на участника, лицата, които ще изпълняват строителството, с посочено образование, опит в областта и придобита квалификация. Доказателствата се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

3. Участниците в процедурата трябва да разполагат с необходимото техническо оборудване:

Строителна механизация:

— багер (верижен) — 1 бр.,

— багер (колесен) — 1 бр.,

— булдозер — 1 бр.,

— валяк (ръчен) — 1 бр.,

— гладък/пневматичен виброваляк — 1 бр.

Транспортна техника:

— самосвал — 6 бр.

*Забележка: Самоходните машини, използвани за земни работи, да са регистрирани по реда на Наредба № 2 от 3.2.2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката, по Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника или по друг регистрационен режим.

3.1. При подаване на оферта съответствието с изискването на т. 3 участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква В, т. 9 информация за наличието на необходимите съоръжения и техническо оборудване, като на самоходните машини се впишат и регистрационните им номера.

Документът, с който се доказва изискването по т. 3, е декларация за съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Доказателствата се представят съгласно чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

ул. Париж № 3, ет. 1, зала № 109

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

2. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира съответствие с критериите за подбор и липсата на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

3. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:

— парична сума,

— банкова гаранция,

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

4. Гаранция за авансово плащане за изпълнение на строителството в размер на 100 % от стойността на аванса (до 20 % от стойността на договора).

Тя се представя от избрания изпълнител при искането за авансово плащане за изпълнение на СМР. Гаранцията за авансово плащане се освобождава от възложителя съгласно проекта на договор.

5. Начини на плащане — съгласно проекта на договор.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018