Werken - 493068-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Salzburg: Schoolgebouwen

2018/S 216-493068

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. Unternehmensbereich Schulen
0
Aigner Straße 8
Salzburg
5020
Oostenrijk
Contactpersoon: DI Wolfgang Mairhofer
Telefoon: +43 502445582
E-mail: wolfgang.mairhofer@big.at
Fax: +43 502445577
NUTS-code: AT323

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.big.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://big.vergabeportal.at/Detail/59922
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
riccione architekten
Mariahilfstr. 22/3/12
Innsbruck
Oostenrijk
Contactpersoon: DI Tilwin Cede
Telefoon: +43 512278590
E-mail: office@riccione.at
NUTS-code: AT332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.riccione.at

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://big.vergabeportal.at/Detail/59922
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Bundesimmobiliengesellschaft mbH.
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Immobilienbewirtschaftung

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pädagogische Hochschule Salzburg, Sanierung und Erweiterung, Schwarzdeckerarbeiten

Referentienummer: 650057/022-UBS-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

5020 Salzburg, Akademiestr. 23, Pädagogische Hochschule Salzburg, Sanierung und Erweiterung, Schwarzdeckerarbeiten

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261214
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT323
Voornaamste plaats van uitvoering:

5020 Salzburg

Akademiestr. 23

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

5020 Salzburg, Akademiestr. 23, Pädagogische Hochschule Salzburg, Sanierung und Erweiterung, Schwarzdeckerarbeiten

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Auf das allfällige Erfordernis einer behördlichen Entscheidung für die Zulässigkeit der Ausübung einer Tätigkeit in Österreich sowie auf die Verpflichtung gemäß §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 wird ausdrücklich hingewiesen. §§ 21 bzw. 194 des Bundesvergabegesetzes 2018 verpflichtet Bewerber oder Bieter, die im Gebiet einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens oder in der Schweiz ansässig sind und die für die Ausübung einer Tätigkeit in Österreich eine behördliche Entscheidung betreffend ihre Berufsqualifikation einholen müssen, ein darauf gerichtetes Verfahren möglichst umgehend, jedenfalls aber vor Ablauf der Angebotsfrist einzuleiten. Für reglementierte Gewerbe (§ 94 der Gewerbeordnung 1994) wird diesbezüglich auf die §§ 373a bis 373e der Gewerbeordnung 1994 hingewiesen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eventuele minimumeisen:

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Eventuele minimumeisen:

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

5020 Salzburg

Aigner Str. 8

Bundesimmobiliengesellschaft mbH:

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Die Angebotsöffnung erfolgt ohne Beteiligung der Bieter!

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundesverwarlungsgericht
Erdbergstr. 192-196
Wien
1030
Oostenrijk
E-mail: einlaufstelle@bvwg.gv.at

Internetadres: www.bvwg.gv.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018