There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 493070-2019

18/10/2019    S202

Poland-Wałcz: Weapons, ammunition and associated parts

2019/S 202-493070

Voluntary ex ante transparency notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2009/81/EC

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa – 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
Postal address: ul. Ciasna 7
Town: Wałcz
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 78-600
Country: Poland
Contact person: Anna Szalaty
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Telephone: +48 261472184
Fax: +48 261472971
Internet address(es):
Main address: www.1rblog.wp.mil.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka budżetowa sektora finansów publicznych
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa celowników holograficznych HWS EOTech XPS3 wraz z zestawami do przystrzeliwania celowników MBS – AA

Reference number: 106/2019
II.1.2)Main CPV code
35300000 Weapons, ammunition and associated parts
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa celowników holograficznych HWS EOTech XPS3 wraz z zestawami do przystrzeliwania MBS – AA wykonanych zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną do produkcji seryjnej oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w „Danych Uzupełniających” stanowiących załącznik nr 1 do zaproszenia oraz wymaganiami określonymi w „Ogólnych Warunkach Umowy” stanowiącymi załącznik nr 6 do zaproszenia.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 9 352 640.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
35341000 Parts of light firearms
38570000 Regulating and controlling instruments and apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

1 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Grudziądz, ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa celowników holograficznych HWS EOTech XPS3 wraz z zestawami do przystrzeliwania MBS – AA w ilości określonej poniżej, wykonanych zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną do produkcji seryjnej oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w „Danych Uzupełniających” stanowiących załącznik nr 1 do zaproszenia oraz wymaganiami określonymi w „Ogólnych Warunkach Umowy” stanowiącymi załącznik nr 6 do zaproszenia.

Celownik holograficzny HWS EOTech XPS3 – 3 200 kpl.

Zestaw do przystrzeliwania celowników MBS – AA – 320 kpl.

II.2.5)Award criteria
Criterion: Cena 90
Criterion: Okres gwarancji 10
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zamówienia podstawowego poprzez zakup dodatkowego asortymentu (prawo opcji). O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub e- mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego do 20 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający poniżej określa ilości przedmiotu zamówienia do wykorzystania w ramach „prawa opcji”:

Celownik holograficzny HWS EOTech XPS3 – ilość podstawowa 1 600 kpl./ ilość w opcji 1 600 kpl/ razem: 3 200 kpl.

Zestawy do przystrzeliwania celowników MBS – AA – ilość podstawowa 160 kpl. / ilość w opcji 160 kpl./ razem: 160 kpl.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without publication of a contract notice
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

Producentem celowników oraz zestawów jest firma amerykańska: L3 Technologies, Inc., EOTech Division („EOTech”), E. Ellsworth Road, Ann Arbor, Michigan 48108 oraz Steiner eOptics, Inc.(„Steiner eOptics”), 3475 Newmark Drive, Miamisburg, Ohio 45342. Przedmiot został wskazany z nazwy i modelu, co wskazuje na jego unikalne cechy techniczne, co powoduje, że jego dostawa jest możliwa tylko od jednego wykonawcy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zatem nie jest możliwe uzyskanie potrzebnego zamawiającemu przedmiotu zamówienia od innego wykonawcy. Zgodnie z przesłanym oświadczeniem przez producenta przedmiotu dostawy jedynym upoważnionym przedstawicielem producenta urządzeń do promowania i sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest firma Griffin Group S.A. Defence sp. k., przez co udział przedstawicieli z innych krajów posiadających licencję nie jest możliwy. Ponadto Zamawiający nie zna innego wykonawcy, który oferowałby przedmiot zamówienia spełniający określone wymagania techniczne lub który oferowałby przedmiot zamówienia o lepszych i wyższych parametrach technicznych. Zatem na rynku dostaw stanowiących przedmiot zamówienia nie istnieje atrybut (rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze), który mógłby zaspokoić rzeczywiste potrzeby zamawiającego stanowiące przedmiot udzielanego zamówienia. Ponadto Gestor wskazał, że oczekuje dostaw celowników holograficznych oraz zestawu do przystrzeliwania celowników, realizowanych przez dotychczasowego wykonawcę z uwagi na konieczność zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych. Ich pozyskanie umożliwi osiągnięcie zakładanych zdolności do rażenia ogniowego, a także realizację zadań zgodnie z przeznaczeniem przez pododdziały WL. Celowniki holograficzne typu: HWS 552.A65, HWS EXPS3 i HWS XPS3 są celownikami użytkowanymi przez Siły Zbrojne RP oraz trwa ich wprowadzanie na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Wprowadzenie do Sił Zbrojnych celowników innego typu spowoduje niekompatybilność i nieproporcjonalne duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu. Będzie to wymagało rozszerzenia zakresu i asortymentu zaopatrywania materiałowo-technicznego, specjalistów pododdziałów remontowych, pozyskania dodatkowego oprzyrządowania do realizacji obsługiwań i napraw. Dodatkowo będzie też wymagało szkolenia żołnierzy użytkujących ten typ SpW i pozyskania w ramach umowy pakietu szkoleniowego. Kolejnym niezwykle istotnym argumentem jest unifikacja SpW zapewniająca posiadanie i pozyskiwanie jednego rodzaju SpW, do wykorzystania w szkoleniu i użyciu bojowym. Celowniki typu HWS są użytkowane w WL, KWS i WOT od kilku lat i potwierdziły swoją skuteczność w różnych warunkach środowiskowych min. w rejonie PKW. Ich niska masa i gabaryty umożliwiają realizację działań specjalnych w ramach operacji w kraju i poza granicami. Zapewniają możliwość realizacji zadań przez żołnierzy wykonujących skoki spadochronowe gdzie zachodzi konieczność ograniczania masy przenoszonego wyposażenia. Przedmiotowe celowniki ponadto są kompatybilne z użytkowanymi w SZ karabinkami 5,56 mm BERYL i 5,56 mm MSBS oraz lunetami powiększającymi G23 i G33. Celowniki HWS zapewniają przewagę na współczesnym polu walki poprzez umożliwienie prowadzenia szybkiego i precyzyjnego ognia z dużą skutecznością rażenia bez potrzeby zgrywania mechanicznych przyrządów celowniczych skracając czas reakcji na zagrożenie. W związku z użytkowaniem tych celowników przez SZ oraz dążeniem do zwiększenia nasycenia nowoczesnym SpW niezbędne jest pozyskanie celowników HWS XPS3. Realizacja zadania w opisanym zakresie umożliwi DWOT osiągnięcie w terminie zakładanych zdolności do realizacji specyficznych zadań zgodnych z przeznaczeniem WOT. Możliwym sposobem pozyskania celowników holograficznych wraz z zestawami do przystrzeliwania celowników jest wznowienie dostaw przez dotychczasowego wykonawcę – Griffin Group S.A. Defence sp. k., który realizował dotychczasowe dostawy. Argumenty uzasadniają okoliczność udzielenia zamówienia w trybie „zamówienia z wolnej ręki".

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

Title:

Dostawa celowników holograficznych HWS EOTech XPS3 wraz z zestawami do przystrzeliwania celowników MBS – AA

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
14/10/2019
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Griffin Group S.A. Defence Sp. K.
Postal address: al. Armii Ludowej 26
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 00-609
Country: Poland
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 9 352 640.00 PLN
Total value of the contract/lot/concession: 9 352 640.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/10/2019