Supplies - 493070-2019

18/10/2019    S202

Polska-Wałcz: Broń, amunicja i podobne elementy

2019/S 202-493070

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
Adres pocztowy: ul. Ciasna 7
Miejscowość: Wałcz
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 78-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Szalaty
E-mail: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Tel.: +48 261472184
Faks: +48 261472971
Adresy internetowe:
Główny adres: www.1rblog.wp.mil.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa sektora finansów publicznych
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa celowników holograficznych HWS EOTech XPS3 wraz z zestawami do przystrzeliwania celowników MBS – AA

Numer referencyjny: 106/2019
II.1.2)Główny kod CPV
35300000 Broń, amunicja i podobne elementy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa celowników holograficznych HWS EOTech XPS3 wraz z zestawami do przystrzeliwania MBS – AA wykonanych zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną do produkcji seryjnej oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w „Danych Uzupełniających” stanowiących załącznik nr 1 do zaproszenia oraz wymaganiami określonymi w „Ogólnych Warunkach Umowy” stanowiącymi załącznik nr 6 do zaproszenia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 352 640.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35341000 Części broni palnej lekkiej
38570000 Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

1 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Grudziądz, ul. Czwartaków 1, 86-300 Grudziądz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa celowników holograficznych HWS EOTech XPS3 wraz z zestawami do przystrzeliwania MBS – AA w ilości określonej poniżej, wykonanych zgodnie z aktualną dokumentacją techniczną do produkcji seryjnej oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w „Danych Uzupełniających” stanowiących załącznik nr 1 do zaproszenia oraz wymaganiami określonymi w „Ogólnych Warunkach Umowy” stanowiącymi załącznik nr 6 do zaproszenia.

Celownik holograficzny HWS EOTech XPS3 – 3 200 kpl.

Zestaw do przystrzeliwania celowników MBS – AA – 320 kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium: Cena 90
Kryterium: Okres gwarancji 10
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zamówienia podstawowego poprzez zakup dodatkowego asortymentu (prawo opcji). O zamiarze skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wraz z podaniem ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (pisemnie lub e- mailem lub faxem) w sytuacji zaistnienia w tym zakresie potrzeb Zamawiającego do 20 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający poniżej określa ilości przedmiotu zamówienia do wykorzystania w ramach „prawa opcji”:

Celownik holograficzny HWS EOTech XPS3 – ilość podstawowa 1 600 kpl./ ilość w opcji 1 600 kpl/ razem: 3 200 kpl.

Zestawy do przystrzeliwania celowników MBS – AA – ilość podstawowa 160 kpl. / ilość w opcji 160 kpl./ razem: 160 kpl.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Producentem celowników oraz zestawów jest firma amerykańska: L3 Technologies, Inc., EOTech Division („EOTech”), E. Ellsworth Road, Ann Arbor, Michigan 48108 oraz Steiner eOptics, Inc.(„Steiner eOptics”), 3475 Newmark Drive, Miamisburg, Ohio 45342. Przedmiot został wskazany z nazwy i modelu, co wskazuje na jego unikalne cechy techniczne, co powoduje, że jego dostawa jest możliwa tylko od jednego wykonawcy z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zatem nie jest możliwe uzyskanie potrzebnego zamawiającemu przedmiotu zamówienia od innego wykonawcy. Zgodnie z przesłanym oświadczeniem przez producenta przedmiotu dostawy jedynym upoważnionym przedstawicielem producenta urządzeń do promowania i sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest firma Griffin Group S.A. Defence sp. k., przez co udział przedstawicieli z innych krajów posiadających licencję nie jest możliwy. Ponadto Zamawiający nie zna innego wykonawcy, który oferowałby przedmiot zamówienia spełniający określone wymagania techniczne lub który oferowałby przedmiot zamówienia o lepszych i wyższych parametrach technicznych. Zatem na rynku dostaw stanowiących przedmiot zamówienia nie istnieje atrybut (rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze), który mógłby zaspokoić rzeczywiste potrzeby zamawiającego stanowiące przedmiot udzielanego zamówienia. Ponadto Gestor wskazał, że oczekuje dostaw celowników holograficznych oraz zestawu do przystrzeliwania celowników, realizowanych przez dotychczasowego wykonawcę z uwagi na konieczność zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych. Ich pozyskanie umożliwi osiągnięcie zakładanych zdolności do rażenia ogniowego, a także realizację zadań zgodnie z przeznaczeniem przez pododdziały WL. Celowniki holograficzne typu: HWS 552.A65, HWS EXPS3 i HWS XPS3 są celownikami użytkowanymi przez Siły Zbrojne RP oraz trwa ich wprowadzanie na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. Wprowadzenie do Sił Zbrojnych celowników innego typu spowoduje niekompatybilność i nieproporcjonalne duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu. Będzie to wymagało rozszerzenia zakresu i asortymentu zaopatrywania materiałowo-technicznego, specjalistów pododdziałów remontowych, pozyskania dodatkowego oprzyrządowania do realizacji obsługiwań i napraw. Dodatkowo będzie też wymagało szkolenia żołnierzy użytkujących ten typ SpW i pozyskania w ramach umowy pakietu szkoleniowego. Kolejnym niezwykle istotnym argumentem jest unifikacja SpW zapewniająca posiadanie i pozyskiwanie jednego rodzaju SpW, do wykorzystania w szkoleniu i użyciu bojowym. Celowniki typu HWS są użytkowane w WL, KWS i WOT od kilku lat i potwierdziły swoją skuteczność w różnych warunkach środowiskowych min. w rejonie PKW. Ich niska masa i gabaryty umożliwiają realizację działań specjalnych w ramach operacji w kraju i poza granicami. Zapewniają możliwość realizacji zadań przez żołnierzy wykonujących skoki spadochronowe gdzie zachodzi konieczność ograniczania masy przenoszonego wyposażenia. Przedmiotowe celowniki ponadto są kompatybilne z użytkowanymi w SZ karabinkami 5,56 mm BERYL i 5,56 mm MSBS oraz lunetami powiększającymi G23 i G33. Celowniki HWS zapewniają przewagę na współczesnym polu walki poprzez umożliwienie prowadzenia szybkiego i precyzyjnego ognia z dużą skutecznością rażenia bez potrzeby zgrywania mechanicznych przyrządów celowniczych skracając czas reakcji na zagrożenie. W związku z użytkowaniem tych celowników przez SZ oraz dążeniem do zwiększenia nasycenia nowoczesnym SpW niezbędne jest pozyskanie celowników HWS XPS3. Realizacja zadania w opisanym zakresie umożliwi DWOT osiągnięcie w terminie zakładanych zdolności do realizacji specyficznych zadań zgodnych z przeznaczeniem WOT. Możliwym sposobem pozyskania celowników holograficznych wraz z zestawami do przystrzeliwania celowników jest wznowienie dostaw przez dotychczasowego wykonawcę – Griffin Group S.A. Defence sp. k., który realizował dotychczasowe dostawy. Argumenty uzasadniają okoliczność udzielenia zamówienia w trybie „zamówienia z wolnej ręki".

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Nazwa:

Dostawa celowników holograficznych HWS EOTech XPS3 wraz z zestawami do przystrzeliwania celowników MBS – AA

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14/10/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Griffin Group S.A. Defence Sp. K.
Adres pocztowy: al. Armii Ludowej 26
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-609
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 9 352 640.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 9 352 640.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia lub poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2019