Werken - 493073-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Kouvola: Graafwerkzaamheden en grondverzet

2018/S 216-493073

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Senaatti-kiinteistöt
1503388-4
Kouvola
Finland
E-mail: jarmo.liimatainen@senaatti.fi
NUTS-code: FI1C4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.senaatti.fi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=5965
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Ramboll CM Oy
0692498-4
Lappeenranta
Finland
Contactpersoon: Jarmo Virtanen
Telefoon: +358 404849211
E-mail: jarmo.virtanen@ramboll.fi
NUTS-code: FI1C5

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ramboll.fi/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=5965#
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Senaatti-kiinteistöt: A10836 Lappeenrannan uusi oikeustalo: Maanrakennusurakka (MRU)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Lappeenrannan keskustan virastotalokortteliin rakennetaan uusi oikeustalo.

Kilpailutettava hankinta käsittää kohteen maanrakennusurakkaan kuuluvat työt ja hankinnat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hanke toteutetaan projektinjohtopalveluna (PJP) ja rakennustyöt suoritetaan osaurakoina ja hankintoina. PJP-toteuttajana toimii Ramboll CM Oy.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C5
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinta käsittää kohteen maanrakennusurakkaan kuuluvat työt ja hankinnat tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Tarkempi hankinnan kuvaus on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 14/01/2019
Einde: 22/03/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optiot, jotka eivät sisälly maanrakennusurakan urakkasisältöön ja joiden mahdollisesta hankkimisesta tilaaja tekee erillisen päätöksen:

— Asfalttipäällysteet ja reunakiveys (sis. kantava kerros ja tasauskerros),

— Betonikiveys (sis. kantava kerros ja tasauskerros),

— Luonnonkiveys (sis. kantava kerros ja tasauskerros),

— Nurmikiveys (sis. kantava kerros ja tasauskerros),

— Vihertyöt (sis. kasvualusta),

— Perustusten ja perusmuurien veden- ja lämmöneristystyöt (sis. materiaalit, asennus).

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 135-307173
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Tarjoukset avataan tilaajan toimesta tarjousten avaustilaisuudessa. Tilaisuus ei ole julkinen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan tarjoajalle sähköisesti maksutta. Tarvitsemansa kopiot tarjoaja hankkii omalla kustannuksellaan.

Urakka-aika on suuntaa antava.

Työmaakieli on suomi.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018