Werken - 493078-2018

09/11/2018    S216

Duitsland-Königsbrunn: Bouwen van basisschool

2018/S 216-493078

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stadt Königsbrunn
Postadres: Marktplatz 7
Plaats: Königsbrunn
NUTS-code: DE276 Augsburg, Landkreis
Postcode: 86343
Land: Duitsland
E-mail: controlling@hsp-projekt.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hsp-projekt.de

Adres van het kopersprofiel: www.deutsche-evergabe.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

242 KGS Grundschule Königsbrunn Generalsanierung Nord – 242-1010-01 Baumeisterarbeiten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214210 Bouwen van basisschool
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220 Ruwbouw
45262311 Betoncascobouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE276 Augsburg, Landkreis
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 04/03/2019
Einde: 26/08/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018