Werken - 493091-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Trenčín: Bouwwerkzaamheden

2018/S 216-493091

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Fakultná nemocnica Trenčín
00610470
Legionárska 28
Trenčín
911 71
Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Petra Guľová
Telefoon: +421 904281818
E-mail: petra.gulova@ekoauris.sk
Fax: +421 326566840
NUTS-code: SK022

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.e-lena.sk/profil/00610470

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-lena.sk/profil/00610470
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.e-lena.sk/profil/00610470
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Pri návrhu Modernizácie Fakultnej nemocnice Trenčín v urbanistickom riešení je základnou požiadavkou začlenenie navrhovanej stavby pavilónu do krajiny ako celku, bez negatívnych vplyvov na existujúce a plánované urbanistické vzťahy v území.

Navrhovaný pavilón sa nachádza na pozemku v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín, ktorý je určený pre zdravotníctvo a z aspektu dlhodobej prevádzky vhodný.

Fakultná nemocnica Trenčín predstavuje v súčasnosti pavilónový spôsob nemocnice bez možnosti prepojenia pavilónov (tzv. suchou nohou) formou podzemných alebo nadzemných spojovacích koridorov.

Navrhované riešenie radikálnym spôsobom zvyšuje prevádzkový, hygienický, stavebno-technický štandard formou vybudovania tzv. medicínsko-technického bloku, v ktorom by boli sústredené náročné oddelenia.

Súčasťou dodávky stavebných prác je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 020 764.29 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK022
Voornaamste plaats van uitvoering:

KN 746/12, 1744/17, k.ú. Trenčín

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pri návrhu Modernizácie Fakultnej nemocnice Trenčín v urbanistickom riešení je základnou požiadavkou začlenenie navrhovanej stavby pavilónu do krajiny ako celku, bez negatívnych vplyvov na existujúce a plánované urbanistické vzťahy v území.

Navrhovaný pavilón sa nachádza na pozemku v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín, ktorý je určený pre zdravotníctvo a z aspektu dlhodobej prevádzky vhodný.

Fakultná nemocnica Trenčín predstavuje v súčasnosti pavilónový spôsob nemocnice bez možnosti prepojenia pavilónov (tzv. suchou nohou) formou podzemných alebo nadzemných spojovacích koridorov.

Navrhované riešenie radikálnym spôsobom zvyšuje prevádzkový, hygienický, stavebno-technický štandard formou vybudovania tzv. medicínsko-technického bloku, v ktorom by boli sústredené náročné oddelenia.

Súčasťou dodávky stavebných prác je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie

Bližší opis predmetu zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 020 764.29 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.

Uchádzač preukazuje podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci preukazovania osobného postavenia.

Predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, určených verejným obstarávateľom môže uchádzač aj spôsobom podľa § 39 ZVO a to Jednotným európskym dokumentom.

V súlade s Metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 6887-5000/2016 zo dňa 27.4.2016 verejný obstarávateľ vyžaduje aby v súlade s § 32 ods. 1 písm.e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní uchádzač, alebo skupina dodávateľov preukázala oprávnenie uskutočňovať stavebné práce k celému rozsahu predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že podrobná špecifikácia podmienok účasti a ich rozsah sú uvedené v časti A.2 súťažných podkladov

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Bod 1

Podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uvedie celkový obrat za posledné 3 ukončené hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač zároveň predloží z účtovnej závierky kópiu výkazov ziskov a strát, alebo kópiu výkazov príjmov a výdavkov, za požadované roky. Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR (http://www.registeruz.sk/). Minimálny celkový obrat za posledné 3 ukončené hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne) musí byť 33 000 000 EUR (tridsaťtri miliónov).

Bod 2

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač preukáže vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničnej banky, a to nezáväzný úverový prísľub, ktorým banka alebo pobočka zahraničnej banky uchádzačovi jasne a určito prisľúbi, že v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom a požiada banku alebo pobočku zahraničnej banky o poskytnutie úveru, banka alebo pobočka zahraničnej banky mu poskytne úver v objeme minimálne 2 000 000,00 EUR na účely finančného plnenia zákazky, ktorej predmetom je,, Modernizácia fakultnej nemocnice Trenčín vyhlásenej verejným obstarávateľom Fakultná nemocnica Trenčín (alebo ekvivalent v inej mene podľa kurzu ECB, platného ku dňu odoslania oznámenia do Vestníka).

Z vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, musia byť z hľadiska obsahu jasne a určito zrejmé všetky skutočnosti a údaje, tak ako je uvedené a požadované verejným obstarávateľom v prvej vete tohto bodu 2, všetko pre naplnenie požadovaného účelu, ktorým je preukázanie schopnosti uchádzača prostredníctvom nezáväzného prísľubu banky alebo pobočky zahraničnej banky operatívne zabezpečiť disponibilné finančné prostriedky v čase, kedy má dôjsť k plneniu Zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania.

Platnosť úverového prísľubu: minimálne počas lehoty viazanosti ponúk.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Bod 3

Podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

Eventuele minimumeisen:

3.1 Uchádzač predloží a preukáže vyjadrením každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač vedený účet, že

— uchádzač nebol v nepovolenom debete za predchádzajúce obdobie 5 rokov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu,

— bežný účet uchádzača nebol predmetom exekúcie za predchádzajúce obdobie 5 rokov ku dňu vystavenia vyjadrenia každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia prevádzkovania činnosti/zriadenia účtu,

— pri splácaní úveru, uchádzač dodržuje splátkový kalendár.

Verejný obstarávateľ bude akceptovať len vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky a verejný obstarávateľ ho neuzná.

Predložené vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, musí byť nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky.

3.2 Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie uchádzača, že ku dňu predloženia ponuky má otvorené účty len v banke/bankách alebo pobočky zahraničnej banke/bankách, od ktorých predložil vyjadrenie/ia požadované v bode 3.1.

Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že podrobná špecifikácia podmienok účasti a ich rozsah sú uvedené v časti A.2 súťažných podkladov

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Bod 1.

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej v tomto bode aj,,rozhodné obdobie), ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom preukáže, že v rozhodnom období realizoval minimálne 1 zákazku, z ktorej bude jasne a určito preukázané, že predmetom boli stavebné práce na rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch ako je predmet zákazky a hodnota stavebných prác na rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch bola rovnaká alebo vyššia ako 7 000 000,00 EUR bez DPH. Zoznam musí byť doplnený potvrdením/potvrdeniami odberateľa/ov, za každú realizovanú zákazku definovanú v predchádzajúcej vete, a ktorá je obsiahnutá v predloženom Zozname.

Bod 2

Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

2.1 Uchádzač preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky - Stavbyvedúceho, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady:

2.1.1 Doklad zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho: Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad;

2.1.2 Profesijný životopis zodpovednej osoby - Stavbyvedúceho

2.2 Uchádzač preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky Zástupca stavbyvedúceho, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady:

2.2.1 Doklad zodpovednej osoby Zástupca Stavbyvedúceho: Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad;

2.2.2 Profesijný životopis zodpovednej osoby Zástupca Stavbyvedúceho

2.3. Osoby Stavbyvedúceho a Zástupcu stavbyvedúceho nie sú vo svojich pozíciách kumulovateľné

2.4 Uchádzač preukáže min. 1 osobu zodpovednú za riadne zhotovenie predmetu zákazky Technik BOZP, pričom na preukázanie tejto podmienky účasti predloží doklady:

2.4.1 Doklad zodpovednej osoby Technik BOZP: Osvedčenie s odborným zameraním autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade so zákonom NR SR č. 125/2006 Z. z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností bezpečnostno-technických služieb

2.4.2 Profesijný životopis zodpovednej osoby Technik BOZP

Bod 3.

Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 1) zákona o verejnom obstarávaní

Eventuele minimumeisen:

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, pre vybrané výrobky z položiek, ktoré sú definované v prílohe č. 10 súťažných podkladov, predložiť katalógové listy všetkých týchto výrobkov.

Bod 4.

Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Uchádzač musí preukázať, je držiteľom licencie používaných materiálov a technologických postupov, pričom ako dôkaz predloží nasledovný doklad:

Licencia na zabudovanie kontaktných systémov ETICS (vydaná nezávislou akreditovanou inštitúciou) alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva - držiteľ licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita, spolu s osvedčenými komponentami tepelnoizolačného systému, garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia.

Verejný obstarávateľ pre stavebné práce súvisiace s uvedenou a udelenou licenciou uplatňuje ustanovenie §38 ods. 4 ZVO a požaduje aby predmetné práce vykonal uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sám.

Bod 5.

Podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Uchádzač musí preukázať, že uplatňuje environmentálne opatrenia resp. má zavedený systém riadenia zohľadňujúci ochranu životného prostredia, čo použije pri plnení zmluvy.

Ako dôkaz zhody s dodržiavaním ochrany životného prostredia preukáže uchádzač platným dokladom: Certifikátom STN EN ISO 14001 systém environmentálneho manažérstva v oblasti stavebníctva - pozemné stavby, vydaný akreditovaným certifikačným orgánom alebo iným ekvivalentným dôkazom rovnocenným opatreniam environmentálneho manažérstva.

Bod 6.

Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Uchádzač musí preukázať, že má zavedený systém manažérstva kvality, ktorý použije pri plnení zmluvy:

Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva kvality preukáže uchádzač platným dokladom:

ISO EN 9001, ktorý j e definovaný normou ISO 9001 alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva kvality; Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.

Bod 7.

Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

Minimálna požadovaná úroveň štandardov

Uchádzač musí preukázať, že má zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý použije pri plnení zmluvy:

Ako dôkaz zavedeného systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci preukáže uchádzač platným dokladom:

Certifikátom OHSAS 18001, alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskeho spoločenstva na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti stavebníctva pozemné stavby. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že podrobná špecifikácia podmienok účasti a ich rozsah sú uvedené v časti A.2 súťažných podkladov

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

V súlade s ust. § 38 ods. 4 ZVO verejný obstarávateľ vyžaduje, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo sám uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov. Podmienky sú definované v časti A.2 Súťažných podkladov, Technická alebo odborná spôsobilosť a ustanoveniach Zmluvy o dielo.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Každý uchádzač, ktorý predloží ponuku môže po prihlásení v systéme Elena na www.e-lena.sk v záložke Otváranie ponúk sledovať otváranie ponúk označených ako "Kritériá" v reálnom čase. Komisionálne otváranie ponúk sa uskutoční na adrese Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín, budova riaditeľstva FNsP, zasadačka 3 posch, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otváranie ponúk označených ako,,Ostatné bude neverejné.

Na otváraní častí ponúk označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku, ich ponuka nebola vylúčená v časti,,Ostatné" Každý takýto uchádzač bude môcť sledovať otváranie ponúk priamo v systéme Elena bez nutnosti osobnej účasti. Otváranie ponúk bude prebiehať online v záložke "Otváranie ponúk".

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.Verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty vo svojom profile a na stránke portál www.e-lena.sk.

1.1 Záujemcovia si môžu súťažné podklady vyžiadať kliknutím na odkaz mám záujem pri tejto zákazke zverejnenej na portáli www.e-lena.sk

2. Verejný obstarávateľ bude na portáli www.e-lena.sk zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou uchádzača/záujemcu v tomto verejnom obstarávaní a s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. V prípade predkladania ponuky skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov a predložené v ponuke ako oskenovaná kópia.

5. Pre potreby komunikácie bude využívaný jedine priestor portálu www.e-lena.sk. Iná forma komunikácie by bola v rozpore s §20 ZVO.

6. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 500 000 EUR. Ďalšie informácie o spôsobe a podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v Súťažných podkladoch

7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásiť proces verejného obstarávania za neúspešný v prípade ak na zabezpečenie financovania projektu nebude pridelený nenávratný finančný príspevok alebo Kúpnu zmluvu neodporučí podpísať riadiaci orgán po kontrole procesu verejného obstarávania.

8. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažnym, resp. potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí predstavuje riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

9. Upozornenie pre uchádzačov otváranie ponúk je možné absolvovať aj bez nutnosti fyzickej účasti v sídle verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk je možné sledovať v reálnom čase na portáli www.e-lena.sk pre uchádzačov, ktorí predložia ponuku. Systém zverejní obchodné názvy uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií len tým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018