Werken - 493107-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Kiel: Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen

2018/S 216-493107

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landeshauptstadt Kiel, Tiefbauamt, Abt. Ingenieurbau
Fleethörn 9
Kiel
24103
Duitsland
Contactpersoon: Tiefbauamt, Abt. Ingenieurbau
Telefoon: +49 431 / 901-2575
E-mail: jens.neunert@kiel.de
Fax: +49 431 / 901-742575
NUTS-code: DEF02

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kiel.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXS0Y6CYYYY/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.dtvp.de/Center/notice/CXS0Y6CYYYY
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kleiner Kiel-Kanal; Freianlagen

Referentienummer: 66.2.911.18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45111000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Kleiner Kiel-Kanal; Freianlagen

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44114200
44160000
45112000
45112700
45233222
45233228
45262300
45262520
45341000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF02
Voornaamste plaats van uitvoering:

Berliner Platz über Holstenbrücke bis zum Kleinen Kiel Holstenbrücke 24103 Kiel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Herzustellen sind:

ca. 1 900 m2 Asphaltflächen

ca. 4 500 m2 Pflasterflächen

ca. 750 m2 Ortbetonflächen

ca. 750 m2 Holzdeck

ca. 275 m Geländer

Einbau von Betonelementen

Klinkerverblendungen

Pflanzung von Bäumen

Pflanzung von Stauden/Gräsern

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2019
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Keine Angaben

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Einzureichende Unterlagen:

— PQ Nachweis oder Eigenerklärung,

— Eintragung im Berufsregister.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Einzureichende Unterlagen:

— Umsatz des Unternehmens in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren,

— Anzahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigtene Arbeitskräften gegliedert nach Lohngruppen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Einzureichende Unterlagen:

— mit der Leistung vergleichbare Referenzen.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/02/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Zentrale Vergabestelle

Fleethörn 9

24103 Kiel

Zi. 326

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Angebotsöffnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit (keine Bieteranwesenheit)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Keine

Bekanntmachungs-ID: CXS0Y6CYYYY

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 94
Kiel
24105
Duitsland
Telefoon: +49 431-9884640
E-mail: vergabekammer@wimi.landsh.de
Fax: +49 431-9884702

Internetadres: www.wirtschaftsministerium.schleswig-holstein.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabekammer Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 94
Kiel
24105
Duitsland
Telefoon: +49 431-9884640
E-mail: vergabekammer@wimi.landsh.de
Fax: +49 431-9884702

Internetadres: www.wirtschaftsministerium.schleswig-holstein.de

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer Schleswig-Holstein
Düsternbrooker Weg 94
Kiel
24105
Duitsland
Telefoon: +49 431-9884640
E-mail: vergabekammer@wimi.landsh.de
Fax: +49 431-9884702

Internetadres: www.wirtschaftsministerium.schleswig-holstein.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018