Werken - 493126-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Finland-Helsinki: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2018/S 216-493126

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Liikennevirasto
1010547-1
PL 33
Helsinki
00521
Finland
Contactpersoon: Juha Sillanpää
Telefoon: +358 295343608
E-mail: juha.sillanpaa@liikennevirasto.fi
NUTS-code: FI1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.liikennevirasto.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

E18 Turun kehätie, Kausela-Kirismäki, STk

Referentienummer: LIVI/1042/02.01.01/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Turun kehätie on Kausela-Kirismäki osuudella kaksikaistainen sekaliikennetie, joka ei täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita. Kehätien parantamisen tavoitteena on korjata puutteita tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea kaupunkiseudun kasvuedellytyksiä.

Hanke on jaettu kahteen (2) vaiheeseen. Tämä hankintailmoitus koskee hankkeen ensimmäistä vaihetta. Vaiheen 1 tavoitteena on poistaa tasoliittymät uuden eritasoliittymän ja uuden risteyssillan rakentamisella, Kirismäen eritasoliittymän muutostöillä sekä rinnakkaistieverkon rakentamisella.

Hanke toteutetaan kehitysvaiheen sisältävänä suunnittele- ja toteuta -urakkana. (STk)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 36 060 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1C1
Voornaamste plaats van uitvoering:

E18, Turun kehätien Kausela-Kirismäki välinen tieosuus sijaitsee Liedon kunnan ja Kaarinan kaupungin alueilla.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankkeeseen sisältyy:

— tasoliittymien poistaminen

— yhden eritasoliittymän ja kahden risteyssillan rakentaminen

— tarvittavien rinnakkaisväylien rakentaminen

— Kirismäen eritasoliittymän muutostyöt

— nelikaistainen osuus Pukkilan ja Kirismäen eritasoliittymien välille

— parannettavien kohtien melusuojaukset.

STk-urakan kilpailutuksessa käytetään PETOKE (perinteisten toteutusmallien kehittäminen) -hankkeen ideoita sisältäen kehitysvaiheen. Tässä mallissa urakoitsija antaa tarjouksessaan kokonaishinnan, mutta ei alustavaa rakennussuunnitelmaa. Noin kahden (2) kuukauden mittaisen kehitysvaiheen aikana urakoitsija ja tilaaja yhdessä kehittävät tarjoussuunnitelmasta alustavan rakennussuunnitelman, jonka tilaaja hyväksyy kehitysvaiheen päätteeksi. Tämän perusteella urakoitsija laatii rakennussuunnitelman ja toteuttaa urakan. Kehitysvaiheen aikana on mahdollista yhdessä sovittaessa muuttaa urakan tuotevaatimuksia ja joitain tiesuunnitelmaratkaisuja.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Tarjoushinta / Weging: 80 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Laatu / Weging: 20 %
Prijs - Weging: 80/20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 105-238823
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

E18 Turun kehätie, Kausela-Kirismäki, STk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Destia Oy
2163026-3
Vantaa
Finland
NUTS-code: FI1B1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 060 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018