Werken - 493156-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Malta-Sliema: Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)

2018/S 216-493156

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Malita Investments plc
Clock Tower, Level 1, Tigne Point Sliema
Tigne Point Sliema
TP01
Malta
Contactpersoon: Ms Jennifer Tabone
Telefoon: +356 21323503
E-mail: housingtenders@malitainvestments.com
NUTS-code: MT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.malitainvestments.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Public Liability Company
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tender for the Construction of Eight (8) Apartments and Three (3) Garage Spaces at Triq L-Ghenba, Attard

Referentienummer: MAL/C/ATD/002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Tender for the construction of eight (8) apartments and three (3) garage spaces at Triq L-Ghenba, Attard.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 228 941.34 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44000000 - UB03
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tender for the construction of eight (8) apartments and three (3) garage spaces at Triq L-Ghenba, Attard.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 150-343488
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Tender for the Construction of Eight (8) Apartments and Three (3) Garage Spaces at Triq L-Ghenba, Attard

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Amici Projects Ltd
Luqa
Malta
NUTS-code: MT
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 230 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 228 941.34 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Malita Investments Plc
Clock Tower, Level 1, Tigne Point
Tigne Point
TP01
Malta
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Malta Arbitration Centre
Valletta
Malta
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018