Werken - 493157-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Garéoult: Drinkwaterleidingen

2018/S 216-493157

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Garéoult
16 place de la Mairie
Garéoult
83136
Frankrijk
Telefoon: +33 494728713
E-mail: finances@gareoult.fr
NUTS-code: FRL05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gareoult.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Remplacement des canalisations d'eau potable aux chemins des Chaberts, Massenet, Berlioz, Daudet et Azalées-Tulipes — commune de Garéoult

Referentienummer: 03/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44162500
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Remplacement des canalisations d'eau potable

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 867 981.02 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44162500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Garéoult.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Remplacement des canalisations d'eau potable.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Planification / Weging: 10
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 029-062442
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 03/2018
Benaming:

Travaux de remplacement des canalisations d'eau potable aux chemins des Chaberts, Jules Massenet, Berlioz, Daudet et Azalées-Tulipes sur la commune de Garéoult

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zattera Durbano
quartier la Rivière
Pierrefeu
83390
Frankrijk
NUTS-code: FRL05
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAS Eurovia Provence-Alpes-Côte d'Azur
6 rue de Bruxelles, ZAC de la Poulasse
Solliès-Pont
83210
Frankrijk
NUTS-code: FRL05
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 867 981.02 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 867 981.02 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 16 500.00 EUR
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Fourniture et pose de bordures béton, réalisation de tranchées

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Toulon
5 rue Racine
Toulon
83000
Frankrijk

Internetadres: http://www.toulon.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018