Werken - 493159-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Landshut: Optrekken van staalconstructies voor gebouwen

2018/S 216-493159

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landkreis Landshut
Veldener Str. 15
Landshut
84036
Duitsland
Contactpersoon: Landratsamt Landshut
Telefoon: +49 8714083140
E-mail: christina.becker@landkreis-landshut.de
Fax: +49 871408163140
NUTS-code: DE221

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.landkreis-landshut.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Stahlbauarbeiten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262410
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Stahlbauarbeiten nach DIN 18335

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 50 434.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223210
45262400
45262410
45262420
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE227
Voornaamste plaats van uitvoering:

84088 Neufahrn in Niederbayern

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ca. 10 000 kg Formstahlträger feuerverzinkt

Ca. 1 000 kg Flachstahl feuerverzinkt

Ca. 500 kg Stahl-Hohlprofile feuerverzinkt

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 131-298176
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 03-2016/ 1635 - L07b
Benaming:

Stahlbauarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Manufaktur Soller GmbH
Rottenburgerstr. 8
Ergoldsbach
84061
Duitsland
Telefoon: +49 8771407375
Fax: +49 8771407377
NUTS-code: DE227
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 434.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Südbayern
Regierung von Oberbayern
München
80534
Duitsland
Telefoon: +49 8921762411
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Fax: +49 8921762847

Internetadres: https://www.regierung.oberbayern.bayern.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Landratsamt Landshut
Veldener Str. 15
Landshut
84036
Duitsland
Telefoon: +49 871408163140
E-mail: christina.becker@landkreis-landshut.de
Fax: +49 8714083140

Internetadres: www.landkreis-landshut.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018