Werken - 493160-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Caernarfon: Dienstverlening door ingenieurs

2018/S 216-493160

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gwynedd Council
Uned Caffael/Corporate Procurement Unit, Council Offices, Shire Hall Street
Caernarfon
LL55 1SH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Jill Jones
Telefoon: +44 1492564783
E-mail: jilljones@nmwtra.org.uk
NUTS-code: UKL12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gwynedd.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0361

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NMWTRA Technology Framework 2018

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Provision of engineering works.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Major Projects

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314100
71315000
71333000
71334000
31000000
32000000
35000000
42000000
44000000
45000000
48000000
51000000
72000000
38000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL13
NUTS-code: UKL12
NUTS-code: UKL11
NUTS-code: UKL23
Voornaamste plaats van uitvoering:

A55 including North Wales Tunnels, tunnel service buildings and approaches.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Four Suppliers shall be awarded places on Lot 1 of the framework, the allocation of works shall be via quotation procedure (mini-competition).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical questions / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Tenderers should ensure they are able to fulfil the full framework scope of services

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Highway Electrical Works (North Wales and Mid Wales)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928500
34928510
50232100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL1
NUTS-code: UKL11
NUTS-code: UKL12
NUTS-code: UKL13
NUTS-code: UKL23
NUTS-code: UKL24
Voornaamste plaats van uitvoering:

North and Mid Wales Trunk Roads

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Works Packages estimated to not exceed 20 000 GBP (preferred supplier or mini-competition).

Lot 2 Highway Electrical Works into 2 Lots relating to NMWTRA geographical regions, namely North Wales and Mid Wales.

There are 3 Suppliers in both Lots 2a and 2b. The preferred supplier will be the Supplier who has ranked first in the tender evaluation for each lot. The second ranked supplier named 1st reserve; the third ranked supplier named 2nd reserve.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical questions / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Tenderers should ensure they are able to fulfil the full scope of services.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Control Systems

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
72000000
51112000
51611100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL1
NUTS-code: UKL11
NUTS-code: UKL12
NUTS-code: UKL13
NUTS-code: UKL23
NUTS-code: UKL24
Voornaamste plaats van uitvoering:

North and Mid Wales Trunk Roads

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Works Packages estimated to not exceed 100 000 GBP (preferred supplier or mini-competition).

There are 3 Suppliers in Lots 3. The preferred supplier will be the Supplier who has ranked first in the tender evaluation for each lot. The second ranked supplier named 1st reserve; the third ranked supplier named 2nd reserve.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical questions / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Tenderers should ensure they are able to fulfil the full scope of services.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electrical Design

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71241000
71300000
71314100
71318000
71321000
71322500
71323100
71330000
71333000
71334000
71356000
71356300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL1
NUTS-code: UKL11
NUTS-code: UKL12
NUTS-code: UKL13
NUTS-code: UKL23
NUTS-code: UKL24
Voornaamste plaats van uitvoering:

North and Mid Wales Trunk Roads

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Works Packages estimated to not exceed 10 000 GBP (preferred supplier or mini-competition).

There are two Suppliers in Lot 4. The preferred supplier will be the Supplier who has ranked first in the tender evaluation for each lot. The second ranked supplier named 1st reserve.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical questions / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Tenderers should ensure they are able to fulfil the full scope of services.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ancillary Civil Works (North and Mid Wales)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL1
NUTS-code: UKL11
NUTS-code: UKL12
NUTS-code: UKL13
NUTS-code: UKL23
NUTS-code: UKL24
Voornaamste plaats van uitvoering:

North and Mid Wales Trunk Roads.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Works Packages estimated to not exceed 20 000 GBP (preferred supplier or mini-competition).

Lot 5 Ancillary Civil Works into 2 Lots relating to NMWTRA geographical regions, namely North Wales and Mid Wales.

There are 3 Suppliers in Lots 5a and 2 suppliers in lot 5b. The preferred supplier will be the Supplier who has ranked first in the tender evaluation for each Lot. The second ranked supplier named 1st reserve; the third ranked supplier named 2nd reserve.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical Questions / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Tenderers should ensure they are able to fulfil the full scope of services.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 162-369549
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Major Projects

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SPIE Limited
Venus, No.1 Old Park Lane
Manchester
M41 7HA
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1617496389
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dawnus Construction Ltd
Dawnus Construction Ltd, 7 Dyffryn Court Swansea Vale
Swansea
SA7 0AP
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Centregreat Ltd
Centregreat Ltd, Parcau Isaf Farm Brackla Industrial Estate
Bridgend
CF32 0NB
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
P. Ducker Systems Ltd
Stephensons Way Wyvern Business Park
Derby
DE21 6LY
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Highway Electrical Works (North Wales and Mid Wales)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mega Electrical NW Ltd
Mega Electrical NW Ltd, The Rising Sun, Denbigh Road, Nannerch
Mold
CH7 5RH
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKL23
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GMEC-Services Ltd
Bryn Ogwen, Conway Old road
Penmaenmawr
LL34 6YE
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKL13
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gap Electrical and Mechanical Services Ltd
Unit 21, Morfa Conwy Business Park, Ffordd Sam Pari
Conwy
LL32 8HH
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Control Systems

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Core Control Solutions
Unit 34 Royal Scot Road, Pride Park
Derby
DE24 8AJ
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
P. Ducker Systems Ltd
Stephensons Way Wyvern Business Park
Derby
DE21 6LY
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ematics
37 Liverpool Road, Irlam
Manchester
M44 6EB
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Electrical Design

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gap Electrical and Mechanical Services Ltd
Unit 21, Morfa Conwy Business Park, Ffordd Sam Pari
Conwy
LL32 8HH
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Specialist Engineering Technical Services Ltd
Sadwyn, Llindir Street
Henllan
LL16 5BH
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKL13
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Ancillary Civil Works (North and Mid Wales)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GMEC-Services Ltd
Bryn Ogwen, Conway Old road
Penmaenmawr
LL34 6YE
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKL13
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aspin
Nexus House, Boundary Way, Hemel Hempstead Industrial Estate
Hemel Hempstead
HP2 7SJ
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH23
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dawnus Construction Ltd
Dawnus Construction Ltd, 7 Dyffryn Court Swansea Vale
Swansea
SA7 0AP
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(WA Ref:86910)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gwynedd Council
Uned Caffael/Corporate Procurement Unit, Council Offices, Shire Hall Street
Caernarfon
LL55 1SH
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1286679787

Internetadres: www.gwynedd.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018