Werken - 493163-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Belfort: Opknapwerk van vervallen gebouwen

2018/S 216-493163

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Territoire Habitat (OPH)
44 bis rue Parant — CS 40189
Belfort
90004
Frankrijk
Contactpersoon: Cellule marchés
E-mail: marches@th90.fr
NUTS-code: FRC24

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.th90.fr

Adres van het kopersprofiel: http://achatpublic.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ravalement des façades — remplacement des zingueries immeuble 20 rue du Lavoir à 90000 Belfort-GE 04018023

Referentienummer: 2018-051
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262690
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Ravalement des façades — remplacement des zingueries immeuble 20 rue du Lavoir à 90000 Belfort-GE 04018023.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 69 596.69 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ravalement des façades

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45443000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC24
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ravalement des façades.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de l'article 30-I 7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Charpente — zinguerie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC24
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Charpente — zinguerie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application de l'article 30-I 7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-0102.01
Perceel nr.: 01
Benaming:

Ravalement des façades

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bonglet
Lons-le-Saunier
39001
Frankrijk
NUTS-code: FRC22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 36 428.99 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-0102.02
Perceel nr.: 02
Benaming:

Charpente — zinguerie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Houze
Offemont
90300
Frankrijk
NUTS-code: FRC24
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 167.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

La procédure de passation utilisée est: la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Besançon
30 rue Charles Nodier
Besançon
25000
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
CCIRAL — Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges
1 rue du Préfet Erignac
Nancy
54038
Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Besançon
30 rue Charles Nodier
Besançon
25000
Frankrijk
Telefoon: +33 381826000
Fax: +33 381826001
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018