Werken - 493164-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Zwickau: Werken op bouwterrein

2018/S 216-493164

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Zwickau
Dr.-Friedrichs-Ring 2A
Zwickau
08056
Duitsland
Telefoon: +49 375-28369-0
E-mail: bieteranfragen.z1@sib.smf.sachsen.de
Fax: +49 375-28369-205
NUTS-code: DED45

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sib.sachsen.de

Adres van het kopersprofiel: www.sachsen-vergabe.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WHZ, Campus Innenstadt Hochtechnologiezentrum P.-Breuer-Str.5-11 Neubau/San

Referentienummer: 18M90109
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45113000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

HTZ – Baustelleneinrichtung

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 345 889.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED45
Voornaamste plaats van uitvoering:

WHZ, Campus Innenstadt Hochtechnologiezentrum P.-Breuer-Str.5-11 Neubau/San

Peter-Breuer-Str. 5-11

08056 Zwickau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Siehe Ausschreibung

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

FV 201666

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 029-062399
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

WHZ, Campus Innenstadt Hochtechnologiezentrum P.-Breuer-Str.5-11 Neubau/San

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lengenfelder Recycling und Abbruch GmbH
Auerbacher Str.42
Lengenfeld
08485
Duitsland
Telefoon: +49 376063000
E-mail: markusmoeckel@lr-dotzauer.de
Fax: +49 3760630020
NUTS-code: DED44
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 345 889.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Braustraße 2
Leipzig
04107
Duitsland
Telefoon: +49 341-977-0
E-mail: Vergabekammer@lds.sachsen.de
Fax: +49 341-977-1049
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend der Regelung in § 160 GWB

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Zwickau
Dr.-Friedrichs-Ring 2A
Zwickau
08056
Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018