Werken - 493171-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Głogów: Loodgieterswerk

2018/S 216-493171

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Miejska Głogów
Rynek 10
Głogów
67-200
Polen
Telefoon: +48 767265437
E-mail: h.rozewicz@glogow.um.gov.pl
Fax: +48 767265437
NUTS-code: PL516

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.glogow.bip.info.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi

Referentienummer: RZP 271.57.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45330000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną: instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej, dwoma podziemnymi, szczelnymi zbiornikami buforowo-retencyjnymi na osiedlu Piastów Śląskich w Głogowie, działka ewid. o nr 149, 137/6, 116/12, 117/6, 161 obręb 0010 Piastów Śląskich, jednostka ewid. miasto Głogów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL516
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Budynek będzie miał kształt litery „U”, w powstałym dziedzińcu oraz pozostałej części powstaną ciągi piesze, zieleń urządzoną, plac zabaw, miejsca gromadzenia odpadów stałych z wiatami śmietnikowymi, parkingi i drogi. Wysokość elewacji od strony ulicy ok. 13,55 m, dach płaski o kacie min. 3 stopni.

Budynek będzie o 4 kondygnacjach, niepodpiwniczony, z dachem płaskim, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, z balkonami. W budynku znajdować się będą 104 lokale mieszkalne, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia techniczne, komórki lokatorskie (w poziomie kondygnacji nadziemnych), pomieszczenia części wspólnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi opracowana przez Biuro Goldman&White Line Architects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komadytowa, ul. Dolna Wilda 26/26, 61-552 Poznań Dokumentacja Projektowa stanowiąca integralną część SIWZ.

Architektura:

Budynek składa się z 6 klatek schodowych, od 3-5 mieszkań na danym piętrze przy jednej klatce schodowej. Wejścia do budynku projektuje się na przestrzał zarówno od strony ulicy i od strony podwórza.

Parametry budynku: 4 kondygnacje, budynek niepodpiwniczony, powierzchnia zabudowy budynku ok. 2 050 m2, powierzchnia całkowita ok. 8 180 m2, powierzchnia użytkowa ok. 6 600 m2 kubatura ok. 17 590 m3.

Wykończenie obiektu:

Budynek zostanie wykonany jako gotowy do zamieszkania, z wyposażeniem „pod klucz”. Wykończenie i wyposażenie wg projektu i STWiOR.

Konstrukcja:

Fundamenty i ściany fundamentowe żelbetowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z bloczków silikatowych, ściany systemowe z płyt g-k, kanały wentylacyjne systemowe z betonu lekkiego, stropy pośrednie i stropodach w konstrukcji płyt filigran, podciągi konstrukcji żelbetowej, schody wewnętrzne i zewnętrzne żelbetowe, płyta żelbetowa posadzki na gruncie konstrukcji żelbetowej. Balustrady balkonowe i tarasowe oraz klamry stalowe na dach konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo, uchwyty na flagi systemowe ze stali nierdzewnej. Obiekt będzie posiadał izolacje przeciwwilgociowe oraz termiczne i akustyczne.

Branża sanitarna:

Zewnętrzna instalacja cieplna z rur preizolowanych, instalacja centralnego ogrzewania, przyłącze wodociągowe wraz z montażem komory wodomierzowej z wyposażeniem, zewnętrzna instalacja wodociągowa, instalacja wody zimnej i ciepłej, stacje mieszkaniowe c.o. i c.w.u. z wyposażeniem, przyłącza kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi, studzienkami ulicznymi betonowymi zwieńczonych wpustem ściekowym ulicznym z osadnikiem i syfonem, odwodnieniami liniowymi, zbiornikami retencyjnymi, regulatorami przepływu, separatorem substancji ropopochodnych z osadnikiem piasku; przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studniami rewizyjnymi, instalacja kanalizacji sanitarnej, wyposażenie kuchni; instalacja wentylacji.

Branża elektryczna:

Oświetlenie terenu, wewnętrzne linie zasilające, tablice licznikowe ogólne i tablice licznikowe mieszkaniowe, instalacje gniazd wtykowych 230 V i zasilanie urządzeń 230/400 V, instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacje uziemienia, odgromowa i połączeń wyrównawczych, system oddymiania klatek schodowych, instalacja podgrzewania koryt spustowych na dachu, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona przeciwporażeniowa.

Instalacja teletechniczna:

Instalacje niskoprądowe, kanalizacja teletechniczna, okablowanie strukturalne, instalacje RTV-SAT, instalacja domofonowa.

Teren:

Zjazd publiczny, układ drogowy składający się z drogi wewnętrznej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, miejsc gromadzenia odpadów oraz sieci i chodników na terenie inwestycji a także chodników łączących teren inwestycji z pasem drogowym w ul: Książąt Żagańskich i Książąt Oleśnickich.

Plac zabaw z urządzeniami placu zabaw, powierzchnią bezpieczną poliuretanową bezspoinową.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 179-404609
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający na podst. art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018