Werken - 493179-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Düsseldorf: Schilderwerk

2018/S 216-493179

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH
Uhlandstraße 56
Düsseldorf
40237
Duitsland
Contactpersoon: Hr. Waldoch
Telefoon: +49 201834410
E-mail: bv-abzo@bauindustrie-nrw.de
NUTS-code: DEA11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.abz-oberhausen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

043/0341 Malerarbeiten 01

Referentienummer: 366202-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45442100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Siehe Bekanntmachung

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 35 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA17
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Siehe Bekanntmachung

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 160-366202
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 043/0341
Benaming:

Malerarbeiten 01

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jaensch GmbH
Düsseldorf
Duitsland
NUTS-code: DE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 35 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Rheinland – Spruchkörper Düsseldorf
Am Bonneshof 35
Düsseldorf
40474
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018