Werken - 493184-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Perth: Bouwwerkzaamheden

2018/S 216-493184

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Perth and Kinross Council
2 High Street
Perth
PH1 5PH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Thomas Bryce
Telefoon: +44 1738475000
E-mail: TBryce@pkc.gov.uk
NUTS-code: UKM77

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pkc.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00372

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Minor Construction Projects to Public Buildings 2018-21

Referentienummer: PKC10040
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Provide competent contractors to carry out a programme of works on various public buildings.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 26 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Multi-Trade (Main Contractor)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A framework to carry out minor construction projects as multi-trade (main) contractor.

Number of contractors awarded on this lot is 5 (Five).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Values published on the original contract notice are an overall estimated cost for this framework across all lots.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electrical Works

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71314100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

To carry out minor construction projects as a single trade contractor for Electrical works.

This is a measured Term Contract with Schedule of Rates.

Number of contractors awarded on this lot is 3 (Three)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Values published on the original contract notice are an overall estimated cost for this framework across all lots.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mechanical Works

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

To carry out minor construction projects as a single trade contractor for Mechanical works.

This is a measured Term Contract with Schedule of Rates.

Number of contractors awarded on this lot is 3 (Three)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Values published on the original contract notice are an overall estimated cost for this framework across all lots.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Single Ply Roofing

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

To carry out minor construction projects as a single trade contractor for single ply roofing.

This is a measured Term Contract with Schedule of Rates.

Number of contractors awarded on this lot is 2 (Two)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Values published on the original contract notice are an overall estimated cost for this framework across all lots.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Floor Covering Work

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

To carry out minor construction projects as a single trade contractor for Floor Covering Work.

This is a measured Term Contract with Schedule of Rates.

Number of contractors awarded on this lot is 1 (one)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Values published on the original contract notice are an overall estimated cost for this framework across all lots.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Painting & Decorating

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71315000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM77
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tto carry out minor construction projects as a single trade contractor for Painting & Decorating.

This is a measured Term Contract with Schedule of Rates.

Number of contractors awarded on this lot is 2 (Two)

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Values published on the original contract notice are an overall estimated cost for this framework across all lots.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 095-214816
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Multi-Trade (Main Contractor)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 13
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Robertson Construction Tayside
Robertson House, 1 George Buckman Drive, Camperdown Ind Park
Dundee
DD2 3SP
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1382787400
NUTS-code: UKM
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Turner Property Services Ltd
65 Craigton Road
Glasgow
G51 3EQ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1413095364
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Meldrum Construction (Perth) Ltd
Rosemary House, Inveralmond Road, Inveralmond
Perth
PH1 3TW
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7740973020
Fax: +44 1738626313
NUTS-code: UKM77
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Galliford Try Building Ltd t/a Morrison Construction North East
Morrison House, Kingseat Business Park, Kingseat, Newmachar
Aberdeenshire
AB21 0AZ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1651863500
NUTS-code: UKM5
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hadden Construction Ltd
Hadden Construction Ltd, 1 Maidenplain Place
Aberuthven
PH31EL
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1764694702
Fax: +44 1764660022
NUTS-code: UKM
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Electrical Works

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
E W Edwardson Electrical
Boston Road, Fife
Glenrothes
KY62RE
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7860919720
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Morris and Spottiswood
54 Helen Street
Glasgow
G51 3HQ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1414254954
Fax: +44 1414251155
NUTS-code: UKM82
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
John G MacKintosh
30 Dryden Road, Midlothian
Edinburgh
EH20 9LZ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1316681168
Fax: +44 1316681611
NUTS-code: UKM75
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Mechanical Works

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Morris and Spottiswood
54 Helen Street
Glasgow
G51 3HQ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1414254954
Fax: +44 1414251155
NUTS-code: UKM82
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Taylor and Fraser Ltd
117 Abercorn Street
Paisley
PA3 4DH
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7909528717
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
McKenna Electrical
Muirhead Industrial Estate
Kirriemuir
DD8 5QN
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1575575544
NUTS-code: UKM71
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Single Ply Roofing

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Amber roofing ltd
37B Thistle ind estate, Church st, Cowdenbeath, Fife
Cowdenbeath
ky4 8lp
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1383611240
Fax: +44 1383611250
NUTS-code: UKM77
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Strathisla Roofing
Unit 3 mid friarton business park, Friarton road Perth
Perth
PH2 8EL
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7736030474
NUTS-code: UKM77
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 800 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Floor Covering Work

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Morris and Spottiswood
54 Helen Street
Glasgow
G51 3HQ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1414254954
Fax: +44 1414251155
NUTS-code: UKM82
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Painting and Decorating

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Trident
Unit 12, 33 Coatbank Street
Coatbridge
ML5 3SP
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1236796555
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
F Forbes and Son
Unit 6 Marybank Lane
Dundee
DD2 3DY
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1382611250
NUTS-code: UKM77
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Values published on the original contract notice are an overall estimated cost for this framework across all lots.

(SC Ref:561943)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Perth and Kinross Council
2 High Street
Perth
PH1 5PH
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1738475000

Internetadres: http://www.pkc.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018