Werken - 493186-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Chaville: Schoolgebouwen

2018/S 216-493186

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Chaville
1456 avenue Roger Salengro
Chaville
92370
Frankrijk
Contactpersoon: GPSO
Telefoon: +33 146292455
E-mail: konstantinos.papantoniou@seineouest.fr
Fax: +33 146295510
NUTS-code: FR105

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire Anatole France/Les Iris

Referentienummer: CHAV - TRX Extension école Anatole France
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation a pour objet les travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire Anatole France/Les Iris situé 3 avenue Saint-Paul 92370 Chaville. Les travaux d'extension et de réhabilitation du groupe scolaire Anatole France/Les Iris consistent à réhabiliter et à étendre le groupe scolaire, notamment par surélévation, pour y augmenter la capacité d'accueil en implantant 1 classe de maternelle supplémentaire ainsi que 6 salles d'activités. Les travaux seront prévus en site occupé comme stipulé aux CCTP.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Désamiantage

Perceel nr.: 01
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Désamiantage

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gros-Œuvre - aménagements extérieurs

Perceel nr.: 02
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gros-Œuvre - aménagements extérieurs

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Etanchéité - couverture

Perceel nr.: 03
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45260000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Etanchéité - couverture

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Traitement des façades

Perceel nr.: 04
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45443000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Traitement des façades

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiseries extérieures - métallerie

Perceel nr.: 05
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45420000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiseries extérieures - métallerie

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plâtrerie - menuiseries intérieures

Perceel nr.: 06
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plâtrerie - menuiseries intérieures

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revêtements sols minces - peinture

Perceel nr.: 07
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45430000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Revêtements sols minces - peinture

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plomberie sanitaire - chauffage - ventilation

Perceel nr.: 08
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45330000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plomberie sanitaire - chauffage - ventilation

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electricité Courants forts / faibles

Perceel nr.: 09
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Electricité Courants forts / faibles

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ascenseur

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45313000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR105
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ascenseur

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 174-393711
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 02
Benaming:

Gros-œuvre — aménagements extérieurs

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 03
Benaming:

Étanchéité — couverture

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le lot nº 2 «gros-œuvre — aménagements extérieurs» a été déclaré sans suite pour des motifs d'intérêt général, à savoir pour cause d'offres inacceptables et d'insuffisance de concurrence.

Le Lot nº3 «Étanchéité — couverture» a été déclaré sans suite pour absence d'offres. Les autres lots sont en cours d'attribution.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
Cergy-Pontoise Cedex
95027
Frankrijk

Internetadres: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
5 rue Leblanc
Paris Cedex
75911
Frankrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
Cergy-Pontoise Cedex
95027
Frankrijk

Internetadres: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018