Werken - 493187-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Kösching: Bouwwerkzaamheden voor zwembad

2018/S 216-493187

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Markt Kösching
Marktplatz 1
Kösching
85092
Duitsland
Contactpersoon: Günter Wolfrum
Telefoon: +49 8456989118
E-mail: info@markt-koesching.de
Fax: +49 8456989135
NUTS-code: DE219

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.markt-koesching.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Neubau eines Hallenbades „AquaSun“ in Kösching Estrich- und Fliesenarbeiten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212212
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Ersatzneubau Hallenbad „AquaSun“ in Kösching mit Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Kinderbecken, Kiosk und Sauna

BGF: 3 554 m2

BRI: 16 591 m3

Hier: Estrich- und Fliesenarbeiten

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45262320
45262321
45431000
45431100
45431200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE219
Voornaamste plaats van uitvoering:

Markt Kösching

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 250,00 m2 Schnellestrich

1 250,00 m2 Keramische Bodenfliesen

850,00 m2 Keramische Wandfliesen

135,00 m Keramische Formsteine für die Überlaufrinnen der Becken

500,00 m2 Keramische Wand- und Bodenfliesen in den Becken

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 205-467132
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Oberbayern; Vergabekammer Südbayern
Maximilianstr. 39
München
München
Duitsland
Telefoon: +49 892176-2411
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Fax: +49 892176-2847

Internetadres: http://www.regierung.oberbayern.bayern.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018