Werken - 493192-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Pleisterwerk

2018/S 216-493192

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Amt für Bau und Immobilien
Gerbermühlstr. 48
Frankfurt am Main
60594
Duitsland
Contactpersoon: lv-versand.abi@stadt-frankfurt.de
Telefoon: +49 69-212-39041
E-mail: LV-Versand.Hochbauamt@stadt-frankfurt.de
Fax: +49 69-212-44509
NUTS-code: DE712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vergabe.stadt-frankfurt.de

Adres van het kopersprofiel: www.vergabe.stadt-frankfurt.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bolongaropalast, Bolongarostr. Putz, Maler- Tapezierarbeiten [BL025]

Referentienummer: 25-2018-00282
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45410000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Putz, Maler- Tapezierarbeiten

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 897 109.83 EUR / Hoogste offerte: 2 472 251.65 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Putz- Maler Tapzierarbeiten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45410000
45212350
45432220
45451100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
Voornaamste plaats van uitvoering:

Frankfurt am Main

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Los 1:

– Reinigung von Wand- und Deckenoberflächen,

– Abnahme von Farben an Wänden und Decken,

– Abnahme von Tapeten,

– Putzabnahme in Teilflächen,

– Sanierung von Mauerwerksfugen,

– Putzausbesserungen und Neuverputz in Teilflächen (Bestandswände und -decken),

– Neuverputz an neuen Wand- und Deckenoberflächen,

– Auftrag von Kalkspachtelungen,

– Ausbesserung und Ergänzung von Stuckprofilen,

– Schließen von Kabel- und Rohrschlitzen,

– Aufbringen neuer Tapeten (Makulaturtapete) und Vliese,

– Neufassung an Wänden, Decken und Dachschrägen (Bestand / neu),

– Maler- und Lackierarbeiten an Holzoberflächen von Treppen,

– Maler- und Lackierarbeiten an Türen, Lamperien, Fußleisten und sonstigen Bauteilen aus Holz,

– Maler- und Lackierarbeiten an Stahlblechtüren, Heizkörpern sowie sonstigen Bauteilen aus Metall,

– Trockenreinigungen,

– Arbeiten an bedruckten Papiertapeten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Restaurierungsarbeiten Textiltapete

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45432220
45451100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712
Voornaamste plaats van uitvoering:

Frankfurt am Main

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Los 2:

– Restaurierungsarbeiten an historischen Textiltapeten,

– Restaurierungsarbeiten an Wand- und Deckengemälden,

– Vergoldungen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 017-025026
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Putz- Maler Tapzierarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hans Körner GmbH
Obergasse 28
Taunusstein
65232
Duitsland
Telefoon: +49 612871201
E-mail: oliver-koerner@t-online.de
Fax: +49 612875303
NUTS-code: DE712
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 869 424.17 EUR / Hoogste offerte: 2 442 937.42 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Restaurierungsarbeiten Textiltapete

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hans Körner GmbH
Obergasse 28
Taunusstein
65232
Duitsland
Telefoon: +49 612871201
E-mail: oliver-koerner@t-online.de
Fax: +49 612875303
NUTS-code: DE718
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 27 685.66 EUR / Hoogste offerte: 50 741.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt, Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat III 31.4 – VOB-Stelle
Wilhelminenstr. 1-3
Darmstadt
64283
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018