Werken - 493200-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Freyung: Smartcardlezers

2018/S 216-493200

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Freyung
Rathausplatz 1
Freyung
94078
Duitsland
Telefoon: +49 8631/1666320
E-mail: controlling@hsp-projekt.de
Fax: +49 8631/1666310
NUTS-code: DE225

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.deutsche-evergabe.de

Adres van het kopersprofiel: www.deutsche-evergabe.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Volksmusikakademie in Bayern 1. BA – 231-2105-01 Schließanlage

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30233300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Volksmusikakademie in Bayern 1. BA in Freyung

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 48 634.60 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE225
Voornaamste plaats van uitvoering:

94078 Freyung

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ca. 54 St. digitaler Doppelknaufzylinder

Ca. 5 St. digitaler Türbeschlag

Ca. 3 St. externe Leseeinheiten

Ca. 100 St. passive Transponder/Chipkarte

Ca. 2 St. Chipkarten-Leseeinheit für Selbstbedienungsautomaten

Ca. 1 St. Programmierhardware- und Software

Ca. 1 psch. Programmierung Schließanlage und Abrechnungssoftware

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Die Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen werden ausschließlich in elektronischer Form auf der Vergabeplattform www.deutsche-evergabe.de bereitgestellt.

Zusatzinformationen werden ausschließlich im Projektsafe der Vergabeplattform zur Verfügung gestellt. Der Bieter ist verantwortlich sich eigenständig über Neuigkeiten und Änderungen zu informieren.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 148-337832
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Volksmusikakademie in Bayern 1. BA – 231-2105-01 Schließanlage

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pascom Kommunikationssysteme GmbH
Technologiestraße 4
Arbing
A-4341
Oostenrijk
NUTS-code: AT
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 634.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Auskünfte über die Vergabeunterlagen sind bis spätestens 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu beantworten und Anfragen daher rechtzeitig an die Vergabestelle zu richten.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Südbayern / Regierung von Oberbayern
Maximilianstraße 39
München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 892176-2411
E-mail: vergabekammer.suedbayern@vgm.bayern.de
Fax: +49 892176-2847
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Auf die Ausschlusswirkung (Präklusion) des § 160 Abs. 3 GWB von verspäteten Rügen wird ausdrücklich hingewiesen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern
Maximilianstraße 39
München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 892176-2411
E-mail: vergabekammer.suedbayern@vgm.bayern.de
Fax: +49 892176-2847

Internetadres: www.regierung.oberbayern.bayern.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018