Werken - 493205-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-München: Installeren van ventilatie en airconditioning

2018/S 216-493205

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Staatliches Bauamt München 2
Ludwigstraße 18
München
80539
Duitsland
Telefoon: +49 89 / 21811-0
E-mail: vergabestelle@stbam2.bayern.de
Fax: +49 89 / 21811-5099
NUTS-code: DE212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raumlufttechnische Anlagen

Referentienummer: 18E0871
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1) Zweck des Gebäudes: Forschungsinstitut Chemie mit Büroräumen und Laboren

Brutto-Grundfläche (BGF): ca. 8 050 m2

Brutto-Rauminhalt (BRI): ca. 36 250 m3

2) Grobe Beschreibung der Leistung

2 zentrale Zu- u. Abluftanlagen

1 Abluft Ex

10 dezentrale Einzelraumgeräte zur getrennten Konditionierung

Zuluftnetz verz. Stahl, Klasse C, Druckstufe 3, Abluftnetz PPs/PPs -EL analog.

3) Grober Umfang der Leistung:

2 Zuluftgeräte 57 500 m3/h, WRG Laborkühlwasser, WRG KVS System.

2 Abluftgeräte 56 500 m3/h, WRG KVS System.

10 Präzisionsklimaschränke

3 Trockner

5 Fortlufttürme bis D 1 600 mm

5 000 m2 RLT Kanäle mit Formstücke Stahl verzinkt

1 800 m Luftleitung rund, DN 400 Stahl verzinkt

2 750 m2 RLT Kanäle mit Formstücke PPs

1 500 m Luftleitung rund, AD 355, PPs

440 Schalldämpfer Stahl verzinkt

100 Schalldämpfer PPs

330 Brandschutzklappen, einschl. Verpressarbeiten.

145 VVs Labor

155 Rundrohrauslässe.

Schlitzauslässe, Drallauslässe, Quellluftauslässe.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 886 067.69 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331000
45331210
45331220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zweck des Gebäudes: Forschungsinstitut Chemie mit Büroräumen u. Laboren

BGF ca. 8 050 m2

BRI ca. 36 250 m3

2 zentrale Zuluftanlagen aufgeteilt in Ost/West im DG

2 zentrale Abluftanlagen aufgeteilt in Ost/West im DG

1 Gefahrstofflager Abluft Ex

14 dezentrale Einzelraumgeräte zur getrennten Konditionierung

ZUL-Netz verzinkt Stahl, Klasse C, Druckstufe 3, Abluftnetz PPs/PPs -EL bis 1 000 Pa Unterdruck UML-Netze verzinkt Stahl, Klasse C, Druckstufe 3. Alle Netze inkl. Brandschutzklappen inkl. Verpressen, Schalldämmung endständige Volumenstromregler und Luftein-/-Auslässe

2 Zuluftgeräte mit 57 500 m3/h, WRG Laborkühlwasser, WRG KVS-System, jeweils nur die jeweiligen Luft Wasser-Tauscher

2 Abluftgeräte mit 56 500 m3/h, WRG KVS-System, jeweils nur Luft-Wasser-Tauscher

9 Präzisionsklimaschränke 1 500-35 00 m3/h

1 Serverklimaschrank

3 Absorptionstrockner

5 Fortlufttürme D 1 600/1 100 mm, 3 Meter ü. Rohdecke, einschl. Statik

5 000 m2 RLT Kanäle mit Formstücke Stahl verzinkt

1 800 m Luftleitung rund, DN80-400 Stahl verzinkt

2 750 m2 RLT Kanäle mit Formstücke PPs

1 500 m Luftleitung rund, AD 63-355, PPs

440 Schalldämpfer Stahl verzinkt

100 Schalldämpfer PPs

330 Brandschutzklappen, CE, tlw. beschichtet, tlw. mit elektr. Antrieb, einschl. Verpressarbeiten

145 variable Labor - Volumenstromregler, 3 Sek. Stellzeit

155 Rundrohrauslässe mit integrierten Luftlenkwalzen

Schlitz-/Drall-/Quellluftauslässe

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18E0871
Benaming:

Raumlufttechnische Anlagen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rixner Brochier Gebäudetechnik GmbH
83607 Holzkirchen
Duitsland
NUTS-code: DE21F
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 866 067.69 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Südbayern Regierung von Oberbayern
Maximilianstr. 39
München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 89 / 2176-2411
Fax: +49 89 / 2176-2847
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Staatliches Bauamt München 2
Ludwigstraße 18
München
80539
Duitsland
Telefoon: +49 89 / 21811-0
Fax: +49 89 / 21811-5099
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018