Σας ανακοινώνουμε με χαρά ότι η νέα έκδοση της πύλης TED θα αρχίσει η λειτουργεί στις 29.01.2024 (ενδεικτική ημερομηνία — προς επιβεβαίωση) θέλετε να ανακαλύψετε τις νέες λειτουργίες, τις βελτιώσεις και τον αντίκτυπο στους χρήστες; Σας καλούμε να συμβουλευτείτε το άρθρο μας και να μάθετε περισσότερα για τις βασικές νέες αλλαγές και λειτουργίες.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Υπάρχει ένα σφάλμα (bug) που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται οι URL στις προκηρύξεις μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος. Στο μεταξύ, σας προτείνουμε να αφαιρέσετε το κόμμα (ή οποιονδήποτε άλλο ειδικό χαρακτήρα) που εμφανίζεται στο τέλος του URL. Σας ζητούμε συγγνώμη για τις δυσάρεστες συνέπειες που ενδεχομένως αυτό σας προκαλεί.

Προμήθειες - 493215-2021

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

01/10/2021    S191

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2021/S 191-493215

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18 Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

Τα φυσικά πρόσωπα ή οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να συμπεριληφθούν σε κατάλογο πιθανών αναδόχων καλούνται να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται κάτωθι.

Κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, η αναθέτουσα αρχή θα καταρτίσει κατάλογο υποψηφίων ή πιθανών αναδόχων, οι οποίοι θα κληθούν ενδεχομένως στο μέλλον να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Κάθε φορά που πρόκειται να συναφθεί μια ειδική σύμβαση, η αναθέτουσα αρχή θα αποστέλλει τη συγγραφή υποχρεώσεων σε όλους ή μερικούς από τους υποψήφιους του καταλόγου, οι οποίοι θα έχουν επιλεγεί βάσει των ειδικών κριτηρίων της εν λόγω σύμβασης.

Ο κατάλογος που θα προκύψει από την παρούσα προκήρυξη θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για συμβάσεις, η εκτιμώμενη αξία των οποίων είναι χαμηλότερη από τα όρια που ορίζονται στις σχετικές οδηγίες δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ.

Η συμπερίληψη ενός υποψήφιου στον κατάλογο πιθανών αναδόχων σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει ότι η αναθέτουσα αρχή θα καλέσει τον εν λόγω υποψήφιο να υποβάλει προσφορά για κάποια σύμβαση.


Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημείο(α) επικοινωνίας

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, Rue de la Loi 175, Brussels, 1048, ΒΕΛΓΙΟ (BE)

Σημείο(α) επαφής
For the attention of: Procurement Coordination Unit
Τηλέφωνο: +32-2-281-8062

E-mail: tendering@consilium.europa.eu

Διεύθυνση(ύνσεις) στο διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής (URL): tendering@consilium.europa.eu

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9302

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το (τα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα μπορούν να ληφθούν από το (τα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση σύμβασης για λογαριασμό άλλων αναθετουσών αρχών
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά για λογαριασμό άλλων αναθετουσών αρχών: όχι


Τμήμα II: Αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

II.1)Τίτλος που δόθηκε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Αγορά ποικίλου εξοπλισμού πληροφορικής μικρού μεγέθους
II.2)Είδος της σύμβασης και τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Προμήθειες: Αγορά
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Council's warehouse Chaussee de Vilvoorde, 142, 1120 Neder-Over-Hembeek, ΒΕΛΓΙΟ.
Κωδικός NUTS: BE1
II.3)Περιγραφή του ή των τομέων που καλύπτονται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλύπτει εξοπλισμό ΤΠ μικρού μεγέθους, όπως:
— κάρτες δικτύου,
— μεταγωγείς,
— καλώδια,
— προσαρμογείς,
— μετατροπείς,
— σκληρούς δίσκους,
— γενικός εξοπλισμός για σχέδια ΤΠ.
(Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός.)
II.4)Πληροφορίες για τις παρτίδες
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβίες
Η υπεργολαβία επιτρέπεται: όχι
Όροι ανάθεσης υπεργολαβίας: Κάθε υπεργολάβος πρέπει να υποβάλει δεόντως υπογεγραμμένη και χρονολογημένη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.
II.6)Κοινό λεξιλόγιο δημοσίων συμβάσεων
Βασικό λεξιλόγιο:
Βασικό αντικείμενο: 30200000
Συμπληρωματικό(ά) αντικείμενο(α): 30230000, 30233000, 44322200, 30234000
Συμπληρωματικό λεξιλόγιο:
Βασικό αντικείμενο: 30234500, 31111000
Συμπληρωματικό(ά) αντικείμενο(α): 30236000, 30237000, 30237120, 30237135, 31121110, 31214100, 32422000, 32423000
II.7)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο εξοπλισμός δικτύου που τοποθετείται σε μεταλλικά πλαίσια δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Τμήμα III: Πληροφορίες νομικής, οικονομικής, χρηματοοικονομικής και τεχνικής φύσης

III.1)1) Νομική μορφή την οποία πρέπει να έχει ο όμιλος προμηθευτών, αναδόχων ή παρόχων υπηρεσιών στον οποίο ενδέχεται να ανατεθεί η σύμβαση:
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να παράσχουν μια υπεύθυνη δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη και χρονολογημένη από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του υποψήφιου.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλα τα νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας υποψηφίων ή υπεργολάβων.
Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Σε περίπτωση ομίλου οικονομικών φορέων/κοινοπραξίας ή υπεργολάβου, κάθε μέλος του ομίλου ή κάθε υπεργολάβος πρέπει να υποβάλει μια δεόντως υπογεγραμμένη και χρονολογημένη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής.
Όλα τα μέλη της κοινοπραξίας, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων, δεν πρέπει να εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 136 του δημοσιονομικού κανονισμού [Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18 Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ.1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012].
Η υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση η οποία αναφέρει ότι ο υποψήφιος δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαδικασίες διαγωνισμού θα επαληθευθεί από την αναθέτουσα αρχή, όπως απαιτείται.
Η Γραμματεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους υπεργολάβους να υποβάλουν τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση — Τμήμα VII — Κριτήρια επιλογής.

Το έντυπο «Υπεύθυνη δήλωση» διατίθεται στην ακόλουθη σύνδεση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft/display.html?cftId=9302

III.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση:
Βλέπε υπεύθυνη δήλωση — Τμήμα VII — Κριτήρια επιλογής.
III.3)Τεχνική ικανότητα:
Βλέπε υπεύθυνη δήλωση — Τμήμα VII — Κριτήρια επιλογής.
III.4)Επαγγελματική ικανότητα:
Βλέπε υπεύθυνη δήλωση — Τμήμα VII — Κριτήρια επιλογής.


Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
Κλειστή
IV.2)Περιπτώσεις αποκλεισμού από τον διαγωνισμό
Από τη συμμετοχή στη σύμβαση θα αποκλειστούν οι υποψήφιοι:
α) οι οποίοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, οι υποθέσεις τους διαχειρίζονται από το δικαστήριο, έχουν συνάψει συμφωνία με πιστωτές ή παρεμφερή μέτρα ή αποτελούν αντικείμενο οποιασδήποτε διαδικασίας αυτού του είδους ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις,
β) οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή δυνάμει τελεσίδικης απόφασης η οποία δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσφυγής,
γ) έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα,
δ) οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή των φόρων,
ε) οι οποίοι έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή,
(στ) άλλο: Βλέπε υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής — Τμήμα I — Περιπτώσεις αποκλεισμού σχετικά με το πρόσωπο.
IV.3)Κριτήρια επιλογής:
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τη νομική και ρυθμιστική ικανότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης, πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει ελάχιστο κύκλο εργασιών 65 000 EUR για καθένα από τα τελευταία τρία οικονομικά έτη και να παρουσιάσει τρεις αναφορές συμβάσεων με ελάχιστη αξία 15 000 EUR έκαστη, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί εντός των τελευταίων τριών ετών.
Βλέπε υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής — Τμήμα VII — Κριτήρια επιλογής.
IV.4)Πληροφορίες διοικητικής φύσεως
IV.4.1) Αριθμός αναφοράς αρχείου: UCA 21/045
IV.4.2) Περίοδος ισχύος του καταλόγου που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:
Ο κατάλογος θα ισχύει για τέσσερα έτη από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι υποψηφιότητες για τον εν λόγω κατάλογο μπορούν να κατατεθούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος αυτού του καταλόγου, εξαιρουμένων των τελευταίων τριών μηνών της εν λόγω περιόδου.
IV.4.4) Γλώσσα(ες) υποβολής των υποψηφιοτήτων: Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.


Τμήμα VI: Συμπληρωματικές πληροφορίες

VI.1)Παρουσίαση και υποβολή των υποψηφιοτήτων:
Οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται για αυτήν την πρόσκληση υποβολής προσφορών, της οποίας το αντικείμενο περιγράφεται στο σημείο II.1) της παρούσας προκήρυξης, καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.
Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει:
α) Υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη «Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής» μαζί με τα έγγραφα που απαιτούνται για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τα κριτήρια επιλογής (βλέπε τμήμα VII — Κριτήρια επιλογής).
Το έντυπο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από έναν νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (πρέπει να παρασχεθούν αποδεικτικά στοιχεία της εξουσιοδότησης).
Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να καταφορτωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9302

β) συμπληρωμένο έντυπο νομικής οντότητας, μαζί με αποδεικτικά στοιχεία. Το έντυπο νομικής οντότητας μπορεί να καταφορτωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

Πρέπει να επισυναφθεί ένα αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου (π.χ. επίσημη εφημερίδα, μητρώο εταιρειών, κ.λπ.) το οποίο αναφέρει την επωνυμία, τη διεύθυνση και τον αριθμό καταχώρησης της εταιρείας που έχει δοθεί από τις εθνικές αρχές, καθώς και αντίγραφο του αποδεικτικού εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ, κατά περίπτωση και εφόσον ο αριθμός ΦΠΑ δεν αναγράφεται στο προαναφερθέν επίσημο έγγραφο.
γ) συμπληρωμένο έντυπο οικονομικών στοιχείων, μαζί με αποδεικτικά στοιχεία [βλέπε σημείο IV.4)]. Το έντυπο μπορεί να καταφορτωθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/public-procurement/

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους μέσω email στη διεύθυνση: tendering@consilium.europa.eu.

Το μήνυμα email πρέπει να φέρει τον αριθμό αναφοράς UCA 21-045
Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται στο «Τμήμα VII — Κριτήρια επιλογής» της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση συμμετοχής.
VI.2)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Η αναθέτουσα αρχή θα καταρτίσει έναν κατάλογο υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην υπεύθυνη δήλωση. Κάθε φορά που πρόκειται να συναφθεί σύμβαση σχετικά με τον τομέα που περιγράφεται στο σημείο III.1, η αναθέτουσα αρχή θα καλεί όλους τους επιλεγέντες υποψήφιους να υποβάλουν προσφορά. Ο κατάλογος που θα προκύψει από την παρούσα προκήρυξη θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για συμβάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προσφορών που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόκειται να προκηρυχθεί τον Νοέμβριο του 2021. Συνεπώς, συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής το συντομότερο δυνατόν.
Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω email μόνο για τις αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής τους. Αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων να παράσχουν μια έγκυρη διεύθυνση email.