Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Werken - 493218-2018

09/11/2018    S216    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-München: Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

2018/S 216-493218

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatliches Bauamt München 1
Postadres: Peter-Auzinger-Straße 10
Plaats: München
NUTS-code: DE212
Postcode: 81547
Land: Duitsland
Contactpersoon: Frau Guder
E-mail: vergabe@stbam1.bayern.de
Telefoon: +49 8921232-0
Fax: +49 8921232-476

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Heizungsarbeiten

Referentienummer: 18E1879
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 401 155.63 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 162-369564

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18E1879
Benaming:

Heizungsarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stübinger Haustechnik GmbH
Postadres: Weißenbacher Str. 6
Plaats: Selb
NUTS-code: DE24D
Postcode: 95100
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 401 155.63 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018