Werken - 493218-2018

09/11/2018    S216    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-München: Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

2018/S 216-493218

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatliches Bauamt München 1
Postadres: Peter-Auzinger-Straße 10
Plaats: München
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Postcode: 81547
Land: Duitsland
Contactpersoon: Frau Guder
E-mail: vergabe@stbam1.bayern.de
Telefoon: +49 8921232-0
Fax: +49 8921232-476

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Heizungsarbeiten

Referentienummer: 18E1879
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 401 155.63 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 162-369564

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18E1879
Benaming:

Heizungsarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stübinger Haustechnik GmbH
Postadres: Weißenbacher Str. 6
Plaats: Selb
NUTS-code: DE24D Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Postcode: 95100
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 401 155.63 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018