Werken - 493222-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Etten-Leur: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2018/S 216-493222

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Etten-Leur
142155573
Roosendaalseweg 4
Etten-Leur
4875 AA
Nederland
Contactpersoon: Marianne van den Kieboom
E-mail: marianne.vandenkieboom@etten-leur.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.etten-leur.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2017-15 Woonrijp maken De Streek fase 2

Referentienummer: projectnummer 2017-15
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het werk betreft het definitief inrichten van het openbaar gebied in het nieuwbouwplan De Streek – fase 2.

De volgende straten worden meegenomen: Langstraat (gedeeltelijk), Maaslandsingel (gedeeltelijk), Biesboschstraat, Peellandhof en Kempenerrandweg (gedeeltelijk).

Ook wordt het Westhoekpark definitief ingericht met bomen, beplanting en speeltoestellen.

De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

• Opbreken kantopsluitingen

• Opbreken elementen verhardingen

• Opbreken fundering van menggranulaat

• Grondwerk (ontgraven + verwerken)

• Aanbrengen fundering van menggranulaat

• Aanbrengen kantopsluitingen

• Aanbrengen elementenverhardingen

• Aanbrengen asfaltverhardingen

• Aanbrengen bomen

• Aanbrengen beplanting in vakken

• Aanbrengen gazon

• Aanbrengen lichtmasten

• Reinigen en inspecteren riolering

• Aanbrengen speeltoestellen

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Etten-Leur

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:

• Ca. 3 600 m1 Opbreken kantopsluitingen

• Ca. 9 500 m2 Opbreken elementen verhardingen

• Ca. 3 850 m2 Opbreken fundering van menggranulaat

• Ca. 43 000 m3 Grondwerk (ontgraven + verwerken)

• Ca. 10 000 m2 Aanbrengen fundering van menggranulaat

• Ca. 6 600 m1 Aanbrengen kantopsluitingen

• Ca. 17 500 m2 Aanbrengen elementenverhardingen

• Ca. 260 ton Aanbrengen asfaltverhardingen

• Ca. 120 st. Aanbrengen bomen

• Ca. 1 400 m2 Aanbrengen beplanting in vakken

• Ca. 190 are Aanbrengen gazon

• Ca. 100 st. Aanbrengen lichtmasten

• Ca. 2 700 m1 Reinigen en inspecteren riolering

• 7 stuks Aanbrengen speeltoestellen

• Overige bijkomende werkzaamheden

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 158-360997
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

2017-15 Woonrijp maken De Streek fase 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Van Doorn Infra B.V.
17172608
Vossenbergsesteeg 5
Schijndel
5482 WE
Nederland
Telefoon: +31 735492143
E-mail: inge@vandoorninfra.nl
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.vandoorninfra.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Breda
Nederland
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Afgewezen Inschrijvers die bezwaar maken tegen de voorgenomen gunning dienen een kort geding aanhangig te maken tegen de gunningbeslissing vóór het verstrijken van de bezwaartermijn van 20 dagen. Deze termijn van 20 dagen is een vervaltermijn en eindigt op de 20e dag ná de dag van het verzenden van de gunningbeslissing. Het kort geding dient aanhangig gemaakt te worden bij de rechtbank Zeeland – West-Brabant te Breda. In het belang van een goede en snelle voortgang wordt een ieder die een rechtsmiddel aanwendt dringend verzocht om de Aanbestedende dienst tijdig op de hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, bij voorkeur door het opsturen van de kopie dagvaarding.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018