Werken - 493231-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-La Wantzenau: Bouwwerkzaamheden

2018/S 216-493231

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mairie de la Wantzenau
21670519400019
11-13 rue des Héros, CS 70005
La Wantzenau
67610
Frankrijk
Telefoon: +33 388592259
E-mail: info@la-wantzenau.fr
Fax: +33 388592250
NUTS-code: FRF11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://alsacemarchespublics.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rénovation thermique du dojo et du tennis couvert

Referentienummer: CA2018attribTENNISDOJO
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Rénovation thermique du dojo et du tennis couvert.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 443 057.94 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Installation de chantier, gros œuvre, démolition

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Installation de chantier, gros œuvre, démolition.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mémoire technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Façade, couverture, étanchéité, zinguerie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Façade, couverture, étanchéité, zinguerie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mémoire technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie extérieure, brise soleil orientable

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
44115900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiserie extérieure, brise soleil orientable.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mémoire technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Menuiserie intérieure bois

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Menuiserie intérieure bois.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mémoire technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plâtrerie, peinture

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45410000
45442100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plâtrerie, peinture.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mémoire technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Electricité

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Électricité.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mémoire technique / Weging: 55
Prijs - Weging: 45
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Installation de chantier, gros œuvre, démolition

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Starck
98 A rue de Versailles
Minversheim
67270
Frankrijk
NUTS-code: FRF11
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 574.14 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Façade, couverture, étanchéité, zinguerie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAED
11 route du Cor de Chasse
Illkirch
67405
Frankrijk
NUTS-code: FRF11
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 296 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Menuiserie extérieure alu — Brise soleil orientable

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Saint-Gobain Glass Solutions
10 rue Thomas Edison
Mundolsheim
67454
Frankrijk
NUTS-code: FRF11
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 69 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Menuiserie intérieure bois

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rohmer
7 rue de Morsbronn
Durrenbach
67360
Frankrijk
NUTS-code: FRF11
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 283.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Plâtrerie, peinture

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Seppic
44 route d'Engwiller
La Walck
67350
Frankrijk
NUTS-code: FRF11
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Électricité

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
EFD
27 quai de l'Ill
La Wantzenau
67610
Frankrijk
NUTS-code: FRF11
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix
Strasbourg
67000
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018