Werken - 493240-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Bouwwerkzaamheden

2018/S 216-493240

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 127-288692)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
Dúbravská cesta
Bratislava-mestská časť Karlova Ves
841 04
Slovakije
Contactpersoon: JUDr. Lukáš Vitek
Telefoon: +421 258311048
E-mail: lukas.vitek@ndsas.sk
NUTS-code: SK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ndsas.sk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

Referentienummer: 8842/10801/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zhotovenie stavby Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok Fidic žltá kniha.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 127-288692

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Komunikácia
In plaats van:

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky - Nie

Te lezen:

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky - Áno

Chcete vyplniť aj adresu - Áno

Adresa: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1572/summary

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 09/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 09/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Doplňujúce informácie
In plaats van:

2/ Spôsob prevzatia súťažných podkladov:

e-mailom; súťažné podklady bude verejný obstarávateľ zasielať na základe emailovej žiadosti záujemcu z dôvodu obmedzenej kapacity e-mailovej správy poštou, osobne, súťažné podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať po predbežnom (napr. telefonickom) dohovore v pracovných dňoch od 9.00 do 11.00 hod.; dňa 9.11.2018 od 8.00 do 9.00 hod. na adrese: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA a poštou na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Náležitosti kompletnej písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov:

Žiadosť záujemcu o poskytnutie súťažných podkladov musí byť predložená v slovenskom jazyku,

Žiadosť musí obsahovať obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania,

Určenie kontaktnej osoby, telefón, e-mailovú adresu osoby zodpovednej za komunikáciu,

Podpis oprávnenej osoby.

Registrácia oprávneného záujemcu nastane po doručení kompletnej žiadosti.

Te lezen:

2/ Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:

a) záujemca sa musí registrovať prostredníctvom komunikačného rozhrania Josephine,

b) verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady na základe žiadosti výlučne cez komunikačné rozhranie Josephine,

c) náležitosti kompletnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov:

— žiadosť záujemcu o poskytnutie súťažných podkladov musí byť predložená v slovenskom jazyku,

— žiadosť musí obsahovať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO,

— určenie kontaktnej osoby, telefón, emailovú adresu osoby zodpovednej za komunikáciu,

— podpis oprávnenej osoby.

d) Registrácia oprávneného záujemcu do evidencie záujemcov nastane po doručení kompletnej žiadosti o vydanie súťažných podkladov.

Do doplňujúcich informácií sa pridávajú nasledujúce body:

9/ Komunikácia

1. verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

2. Josephine je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek.

Josephine je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

3. k predmetnej zákazke sa môžete zaregistrovať cez vytvorený link: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1572/summary

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch vo Zväzku 1, časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie.

10/ Registrácia:

1. uchádzač má možnosť registrovať sa do systému Josephine pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

2. predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné urobiť 2 spôsobmi:

a) v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine a to v pracovných dňoch v čase 8.00 - 16.00 hod., alebo

b) počkaním na autorizačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

3. súčasťou systému Josephine je Manuál pre registráciu uchádzača. Podpora +421 220 255 999.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: