Werken - 493241-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: Funderingswerkzaamheden voor straten

2018/S 216-493241

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 173-391775)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stockholms stad, Exploateringskontoret
212000-0142
Box 8189
Stockholm
104 20
Zweden
Contactpersoon: Daniel Lindgren
E-mail: daniel.lindgren@extern.stockholm.se
NUTS-code: SE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stockholm.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NDS E-334 Gasverksvägen - etapp 2

Referentienummer: 18/150
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233330
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Delprojektet Gasverksvägen Etapp 2 är beläget i Hjorthagen. Det sträcker sig geografiskt från korsning med Rådjursstigen och ner mot Ropsten.

En arbetsgata med stödmurar och ledningar och stödmurar ska anläggas.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 173-391775

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Anbudsöppning
In plaats van:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum: 13/12/2018
Plaatselijke tijd: 00:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: