Werken - 493255-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Installeren van centrale verwarming

2018/S 216-493255

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 199-449775)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Puławska 2
Warszawa
02-566
Polen
Contactpersoon: Olga Kowaszewicz, Dział Zakupów, Sekcja Postępowań
Telefoon: +48 225688472
E-mail: vew.zakupy@veolia.com
Fax: +48 225688475
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.energiadlawarszawy.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Elektoralna 17A (nr rej. 22). Postępowanie 18/213/PN/RB

Referentienummer: 18/213/PN/RB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Elektoralna 17A (nr rej. 22). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-449775

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają odpowiednią zdolność techniczną i zawodową - w szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:

1.w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał realizację zamówienia/zamówień polegającego/-ych na budowie min. 10 węzłów cieplnych Zamawiający nie wymaga, żeby węzły zostały wykonane w ramach jednej umowy;

2.Wykażą, że dysponują odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.

Kierownik budowy: Posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art.12 ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego.

Kierownik budowy musi posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami.

Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów,montażu kontrolno pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozp. Min. Gosp. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 (Dz.U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,instalacji i sieci.

Kierownictwa robót branżowych (tj. instalacyjnych, elektrycznych oraz budowlanych) przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców.

Osoba posiadająca kwalifikacje, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23.7.2003 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1595)

Te lezen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają odpowiednią zdolność techniczną i zawodową - w szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:

1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał realizację zamówienia/zamówień polegającego/-ych na budowie min. 10 węzłów cieplnych Zamawiający nie wymaga, żeby węzły zostały wykonane w ramach jednej umowy;

2. wykażą, że dysponują odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.

Kierownik budowy: Posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art. 12 ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego.

Kierownik budowy musi posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami.

Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien osiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozp. Min. Gosp. Pracy Polityki Społecznej z dnia 28.4.2003 (Dz.U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Kierownictwa robót branżowych (tj. instalacyjnych, elektrycznych oraz budowlanych) przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców.

Afdelingsnummer: III.1.5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
In plaats van:

Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego

Te lezen:

Zapis został wykreślony.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: