Werken - 493262-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Concurrentiegerichte dialoog 

Finland-Järvenpää: Bouwwerkzaamheden

2018/S 216-493262

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 204-464009)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Mestaritoiminta Oy
2119604-9
Mannilantie 43
Järvenpää
04400
Finland
Contactpersoon: Jani Kervinen
Telefoon: +358 409222263
E-mail: jani.kervinen@mestaritoiminta.fi
NUTS-code: FI1B1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mestaritoiminta.fi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Järvenpään uusi yhtenäiskoulu

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Mestaritoiminta Oy rakennuttaa Järvenpäähän keskustan alueelle uutta koulua ja päiväkotia. Järvenpään uusi yhtenäiskoulu rahoitetaan Järvenpään kaupungin toimesta, ja se tulee täysin kaupungin omistukseen. Kohteen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito tullaan toteuttamaan elinkaariallianssina. Tontin käytön kehittämistä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Järvenpään kaupungin kaupunkikehityksen kanssa. Alueelle laaditaan uusi asemakaava vuosien 2018-2019 aikana.

Tavoitteena on, että rakentaja, RAK-, ARK- ja LVI-suunnittelijat valitaan maaliskuun 2019 aikana. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa alkuvuodesta 2020 ja tavoite kohteen käyttöönotolle on joulukuu 2021. Käyttäjien tulee pystyä aloittamaan kohteessa täysimääräinen toiminta lukuvuoden alussa tammikuussa 2022.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 204-464009

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Tällä korjausilmoituksella hankintayksikkö:

1.Täydentää tarjouspyyntöaineiston liitettä 5.7 Pohjatutkimustulokset

2. Tarkentaa liitettä 3 Pedagoginen visio

3. Täydentää liitettä 5 Projektisuunnitelma

4. Selventää liitteessä 8 Kaupallinen malli esitettyä taulukkoa

5. Vastaa hankintayksikölle esitettyihin kysymyksiin.

Hankintayksikkö on julkaissut hankintaan liittyen lisäkirjeen 1, jossa on kuvattu hankinta-asiakirjoihin tehdyt muutokset sekä vastattu hankintayksikölle esitettyihin kysymyksiin. Lisäkirje 1 ja päivitetyt dokumentit ovat saatavissa samasta osoitteesta kuin alkuperäinen tarjouspyyntö.