Werken - 493269-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Oeverbeschermingswerken

2018/S 216-493269

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 200-453537)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polen
Contactpersoon: Piotr Porębski
Telefoon: +48 126284354
E-mail: piotr.porebski@wody.gov.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wodypolskie.bip.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+750 oraz lewego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 0+447”

Referentienummer: 630/JRP/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45246200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejących prawobrzeżnych obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Wisły od km 0+000 do km 0+750 oraz lewego wału rzeki Soły od km 0+000 do km 0+447 w miejscowościach: Broszkowice i Babice (gm. Oświęcim) oraz Bobrek (gm. Chełmek), powiat oświęcimski, województwo małopolskie.

Rozbudowa wałów będzie polegała na ich podwyższeniu i poszerzeniu, ujednoliceniu szerokości korony wałów oraz budowie, rozbudowie i rozbiórce obiektów funkcjonalnie związanych z wałem.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-453537

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kryteria udzielenia zamówienia
In plaats van:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Te lezen:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20

Cena - Waga: 60

Afdelingsnummer: III.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
In plaats van:

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen: