Werken - 493270-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Oeverbeschermingswerken

2018/S 216-493270

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 200-453554)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polen
Contactpersoon: Piotr Porębski
Telefoon: +48 126284354
E-mail: piotr.porebski@wody.gov.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wodypolskie.bip.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły od km 17+000 do km 17+026 oraz od km 17+065 do km 18+700 w miejscowości Jankowice, gmina Babice, powiat chrzanowski, województwo małopolskie”

Referentienummer: 629/JRP/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45246200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od km 17+000 do km 17+026 (odcinek dł. 26 m) oraz od km 17+065 do km 18+700 (odcinek dł. 1 635 m) w miejscowości Jankowice, gmina Babice, powiat chrzanowski, województwo małopolskie.

Rozbudowa wałów będzie polegała na ich podwyższeniu i poszerzeniu, ujednoliceniu szerokości korony wałów oraz budowie, rozbudowie i rozbiórce obiektów funkcjonalnie związanych z wałem. Rozbudowa wału ma na celu poprawę jego stateczności, przy zapewnieniu normatywnej wysokości obwałowania oraz zabezpieczenie miejscowości Jankowice i jej okolic przed powodzią.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-453554

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kryteria udzielenia zamówienia
In plaats van:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Te lezen:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20

Cena - Waga: 60

Afdelingsnummer: III.2.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
In plaats van:

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen: