Werken - 493280-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Slowakije-Banská Bystrica: Bouwwerkzaamheden voor riool

2018/S 216-493280

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2016/S 073-127126)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36056006
Partizánska cesta
Banská Bystrica
974 00
Slovakije
Contactpersoon: Tatiana Lachová
Telefoon: +421 484327240
E-mail: lachova.tatiana@stvs.sk
Fax: +421 484327245
NUTS-code: SK032

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stvs.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8299

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aglomerácia Kalinovo - kanalizácia a ČOV

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232400
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je odkanalizovanie obce Kalinovo s následným čistením na novovybudovanej čistiarni odpadových vôd. V obci je navrhnutá gravitačná kanalizačná sieť s 9 čerpacími stanicami (ČS1-ČS9), ktoré eliminujú nepriaznivé terénne podmienky a prečerpávajú odpadové vody do najbližšej šachty gravitačnej kanalizácie. Trasa kanalizácie je v intraviláne obce vedená v súbehu s existujúcimi komunikáciami (miestne,štátne), v telese komunikácie alebo v zelenom páse. V úsekoch v ktorých trasa navrhovanej kanalizácie zasahuje do telesa štátnej cesty II/595 bude spätná úprava realizovaná podľa vyjadrenia Banskobystrickej regionálnej správy a.s.. Križovania navrhovanej kanalizácie Stoka AA, Stoka AA-7, Stoka AA-8 a prípojky so štátnou cestou budú realizované hydraulickým pretláčaním oceľovej chráničky pod telesom cesty. Všetky križovania a súbehy s existujúcimi podzemnými vedeniami budú riešené v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia resp. podľa požiadaviek jednotlivých správcov. Pri gravitačnom odvádzaní odpadových vôd v miestach sútoku potrubí, v miestach zmien pozdĺžneho sklonu potrubia a v priamej trase max. po 50 m sú navrhnuté kanalizačné šachty. Šachty sú tiež navrhnuté v miestach pred a za križovaním štátnych ciest. Šachty budú typizované, kruhového

Prierezu s priemerom 1000, 600 mm.Navrhované kanalizačné ČS budú kruhového pôdorysu a prekryté budú stropnou doskou. Konštrukcia ČS (dno a zvislé steny) bude tvorená prefabrikovanými ŽB skružami DN1500, ktoré budú z vonkajšej strany obetónované prostým vodostavebným betónom. ČS bude prekrytá prefabrikovanou ŽB stropnou doskou, v ktorej bude umiestnený vstupný a montážny otvor, ktorý bude možné uzavrieť pomocou uzamykateľného kompozitového poklopu. V rámci návrhu gravitačnej splaškovej kanalizácie je aj návrh kanalizačných prípojok s možnosťou napojenia jednotlivých nehnuteľností nachádzajúcich sa v blízkosti budovaných kanalizačných stôk. Kanalizačné prípojky sú navrhnuté ku každej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Kalinovo. Navrhované kanalizačné prípojky vychádzajú z predpokladu 1 nehnuteľnosť rovná sa jedna kanalizačná prípojka v rozsahu od uličnej stoky po hranicu producenta (1 m za oplotením nehnuteľnosti). Kanalizačné prípojky budú z plnostenných plastových PP rúr (s hladkou stenou) profilu DN150 (DN200 pri pretláčaní pod štátnou cestou), s kruhovou tuhosťou 10 kN/m2. Na konci prípojky bude osadená revízna polypropylénová šachta DN400. Napájania čerpacích staníc bude zabezpečené káblovými prípojkami NN pre všetky čerpacie stanice. ČOV bude zabezpečovať čistenie odpadových vôd produkovaných z obce Kalinovo.

Jedná sa o mechanicko-biologickú čistiareň vôd s nitrifikáciou a samostatnou denitrifikáciou, s úplnou aeróbou stabilizáciou kalu v čistiacom procese. ČOV bude pozostávať z mechanického predčistenia, y biologického čistenia, zo zahusťovania a uskladňovania kalu.

Predmetom zákazky je aj vypracovanie realizačnej dokumentácie. Predmet zákazky je presne opísaný v súťažných podkladoch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 073-127126

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

VI.3) Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ od 19.10.2018 bude pri komunikácii s uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi. Josephine je systém umiestnený na doméne https://josephine.proebiz.com a bude na účely dokončenia tohto verejného obstarávania softvér používaný na elektronickú komunikáciu.Uchádzač má povinnosť registrovať sa do systému Josephine: Registrovať sa do systému bude môcť pomocou hesla aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (elD).