Werken - 493286-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Douai: Ruwbouw

2018/S 216-493286

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Sia Habitat
67 avenue des Potiers
Douai
59506
Frankrijk
Contactpersoon: Nicolas Rudi
Telefoon: +33 328168210
E-mail: nicolas.rudi@sia-habitat.com
NUTS-code: FRE1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sia-habitat.com

Adres van het kopersprofiel: http://agysoft.marches-publics.info/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: SA d'HLM
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché travaux en vue de la réhabilitation thermique de 107 logements cité Jeanne d'Arc à Barlin

Referentienummer: 2018113
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché travaux en vue de la réhabilitation thermique de 107 logements cité Jeanne d'Arc à Barlin.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 739 930.08 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gros œuvre étendu

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45223220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Travaux de gros œuvre étendu.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence de la méthodologie concernant le pilotage social / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence du mode opératoire des travaux liés aux contraintes du site / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence du planning général de l'ensemble de l'opération et du planning détaillé pour un logement incluant les moyens humains et les délais / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Charpente/couverture en tuiles

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45261000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Charpente/couverture en tuiles.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence de la méthodologie concernant le pilotage social / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence du mode opératoire des travaux liés aux contraintes du site / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence du planning général de l'ensemble de l'opération et du planning détaillé pour un logement incluant les moyens humains et les délais / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Traitement des façades en briques

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45443000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Traitement des façades en briques.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence de la méthodologie concernant le pilotage social / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence du mode opératoire des travaux liés aux contraintes du site / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence du planning général de l'ensemble de l'opération et du planning détaillé pour un logement incluant les moyens humains et les délais / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aménagement des extérieurs

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aménagement des extérieurs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence de la méthodologie concernant le pilotage social / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence du mode opératoire des travaux liés aux contraintes du site / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Pertinence du planning général de l'ensemble de l'opération et du planning détaillé pour un logement incluant les moyens humains et les délais / Weging: 10
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Consultation dont le montant estimé est inférieur aux seuils européens.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Marché travaux en vue de la réhabilitation thermique de 107 logements cité Jeanne d'Arc à Barlin — Lot 1: gros œuvre étendu

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Sogebat
Sains-en-Gohelle
62114
Frankrijk
NUTS-code: FRE12
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 2 719 831.09 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Marché travaux en vue de la réhabilitation thermique de 107 logements cité Jeanne d'Arc à Barlin — LOT 2: charpente/couverture en tuiles

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
ATZ Chauffe Toit
Lens
62300
Frankrijk
NUTS-code: FRE12
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 500 470.59 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Marché travaux en vue de la réhabilitation thermique de 107 logements cité Jeanne d'Arc à Barlin — Lot 3: traitement des façades en briques

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Anzalone
Fouquières-lès-Lens
62140
Frankrijk
NUTS-code: FRE12
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 135 969.41 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 4
Benaming:

Marché travaux en vue de la réhabilitation thermique de 107 logements cité Jeanne d'Arc à Barlin — Lot 4: aménagement des extérieurs

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Moser Nord
Ruitz
62620
Frankrijk
NUTS-code: FRE12
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 383 658.99 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Lille
13 avenue du Peuple Belge, BP 729
Lille Cedex
59034
Frankrijk
Telefoon: +33 320783333
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal de grande instance de Lille
13 avenue du Peuple Belge, BP 729
Lille Cedex
59034
Frankrijk
Telefoon: +33 320783333
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018