Leveringen - 493300-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Spanje-Valladolid: Software voor licentiemanagement

2018/S 216-493300

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
Paseo Zorrilla, 1
Valladolid
47007
Spanje
Telefoon: +34 983413600
E-mail: EleCasVa@jcyl.es
Fax: +34 983418856
NUTS-code: ES418

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://contrataciondelestado.es/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Actualización de licencias Symantec Altiris para la gestión de puesto de usuario de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48218000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Actualización de licencias Symantec Altiris para la gestión de puesto de usuario de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 975 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES41
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Actualización de licencias Symantec Altiris para la gestión de puesto de usuario de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/01/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018