Leveringen - 493315-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Informatiesystemen en servers

2018/S 216-493315

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
68407700
Jugoslávských partyzánů 1580/3
Praha 6 - Dejvice
160 00
Tsjechië
Contactpersoon: Advokátní kancelář, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Telefoon: +420 257214317
E-mail: togel.advokat@verzak.cz
NUTS-code: CZ01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.fel.cvut.cz/cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Advokátní kancelář, JUDr. Vladimír Tögel, advokát
12493031
Praha 5
150 00
Tsjechië
Contactpersoon: JUDr. Vladimír Tögel, advokát
Telefoon: +420 257214317
E-mail: togel.advokat@verzak.cz
NUTS-code: CZ01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.verzak.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilCVUT
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

RCI cluster

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48800000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající z dodávky, instalace a zprovoznění výpočetních uzlů clusteru, síťového úložiště a vysokorychlostní sítě, úpravu stávajícího datového centra pro umístění a provoz dodávaného clusteru a poskytnutí záruky v délce 60 měsíců za kvalitu a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory ve formě reakce next business day, on site v lokalitě ČVUT FEL Praha. Klastr bude používán pro řešení projektu, zejména pro řešení úloh počítačového vidění, umělé inteligence, výpočetní robotiky, počítačové grafiky, zpracování velkých dat, strojového učení a paralelních výpočtů.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 34 600 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48800000
48820000
30233000
32415000
72000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ01
Voornaamste plaats van uitvoering:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, datové centrum, Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2 - Nové Město, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající z dodávky, instalace a zprovoznění výpočetních uzlů clusteru, síťového úložiště a vysokorychlostní sítě, úpravu stávajícího datového centra pro umístění a provoz dodávaného clusteru a poskytnutí záruky v délce 60 měsíců za kvalitu a řádnou funkčnost dodaného plnění, včetně technické podpory ve formě reakce next business day, on site v lokalitě ČVUT FEL Praha.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 34 600 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 42
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA JE FINANCOVANA Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

II.2.14)Nadere inlichtingen

Projekt Výzkumné centrum informatiky – registrační č. projektu:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Základní způsobilost v rozsahu podle § 74 ZZVZ

Profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ - dodavatel doloží výpis z Obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Není požadováno

Eventuele minimumeisen:

Není požadováno

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ - dodavatel doloží seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Eventuele minimumeisen:

K prokázání splnění tohoto předpokladu zadavatel stanovuje požadavek, aby dodavatel v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval, min. 3 zakázky, a to:

• min. 1 zakázku, jejímž předmětem byla dodávka počítačového hardwaru v kategorii enterprise serverů s finančním objemem min. v hodnotě 20 000 000 CZK bez DPH, a dále

• min. 2 zakázky, jejichž předmětem byla dodávka počítačového hardwaru v kategorii enterprise serverů s finančním objemem min. 3 000 000 CZK bez DPH za každou takovou zakázku.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:05
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018