Leveringen - 493323-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Kiskunhalas: Computeruitrusting en -benodigdheden

2018/S 216-493323

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
EKRSZ_17957986
Kazinczy utca 5.
Kiskunhalas
6400
Hongarije
Contactpersoon: Dr. Nyiri Csaba
Telefoon: +36 17948450
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
NUTS-code: HU

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.kiskunhalasiszc.hu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000513812018/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000513812018/reszletek
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Számítástechnikai eszközök, GINOP-6.2.3-17-2017

Referentienummer: EKR000513812018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Számítástechnikai eszközök beszerzése

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Interaktív oktatási csomag

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331
Voornaamste plaats van uitvoering:

6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát a karakterkorlátozásokra tekintettel a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírásban határozta meg.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján.

Egyenértékűnek azon termék tekinthető, mely legalább az Ajánlatkérő által megadott termékkel azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Ajánlatkérő az eljárás során az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 6. § (6) bekezdése alapján ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben.

Ajánlatkérő a jelen a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként nyilatkozatmintát bocsát Ajánlattevők rendelkezésére, amelyeknek az alkalmazását nem írja elő kötelezően, csupán javasolja azok használatát

A dokumentumok benyújthatók az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is.

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részeként a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okiratnak (garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek (elektronikus aláírás alkalmazása kötelező ezen dokumentumok esetében).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.

Ajánlatkérő a dokumentumokat elektronikusan rendelkezésre bocsátja (a https://ekr.gov.hu címen közzéteszi) és így a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint hozzáférhetővé teszi.

Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazására köteles.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A leszállított termékekre vállalt jótállás (a megajánlást egész hónapokban szükséges feltüntetni) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-6.2.3-17-2017-00004

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nyílt forráskódú labor

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331
Voornaamste plaats van uitvoering:

6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát a karakterkorlátozásokra tekintettel a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírásban határozta meg.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján.

Egyenértékűnek azon termék tekinthető, mely legalább az Ajánlatkérő által megadott termékkel azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Ajánlatkérő az eljárás során az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 6. § (6) bekezdése alapján ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben.

Ajánlatkérő a jelen a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként nyilatkozatmintát bocsát Ajánlattevők rendelkezésére, amelyeknek az alkalmazását nem írja elő kötelezően, csupán javasolja azok használatát

A dokumentumok benyújthatók az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is.

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részeként a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okiratnak (garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek (elektronikus aláírás alkalmazása kötelező ezen dokumentumok esetében).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.

Ajánlatkérő a dokumentumokat elektronikusan rendelkezésre bocsátja (a https://ekr.gov.hu címen közzéteszi) és így a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint hozzáférhetővé teszi.

Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazására köteles.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A leszállított termékekre vállalt jótállás (a megajánlást egész hónapokban szükséges feltüntetni) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-6.2.3-17-2017-00004

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Számítógépes infrastruktúra létesítése

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331
Voornaamste plaats van uitvoering:

6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát a karakterkorlátozásokra tekintettel a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírásban határozta meg.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján.

Egyenértékűnek azon termék tekinthető, mely legalább az Ajánlatkérő által megadott termékkel azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Ajánlatkérő az eljárás során az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 6. § (6) bekezdése alapján ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben.

Ajánlatkérő a jelen a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként nyilatkozatmintát bocsát Ajánlattevők rendelkezésére, amelyeknek az alkalmazását nem írja elő kötelezően, csupán javasolja azok használatát

A dokumentumok benyújthatók az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is.

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részeként a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okiratnak (garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek (elektronikus aláírás alkalmazása kötelező ezen dokumentumok esetében).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.

Ajánlatkérő a dokumentumokat elektronikusan rendelkezésre bocsátja (a https://ekr.gov.hu címen közzéteszi) és így a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint hozzáférhetővé teszi.

Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazására köteles.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A leszállított termékekre vállalt jótállás (a megajánlást egész hónapokban szükséges feltüntetni) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-6.2.3-17-2017-00004

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Réz- és optikai alapú strukturált hálózat kiépítése

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331
Voornaamste plaats van uitvoering:

6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát a karakterkorlátozásokra tekintettel a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírásban határozta meg.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján.

Egyenértékűnek azon termék tekinthető, mely legalább az Ajánlatkérő által megadott termékkel azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Ajánlatkérő az eljárás során az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 6. § (6) bekezdése alapján ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben.

Ajánlatkérő a jelen a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként nyilatkozatmintát bocsát Ajánlattevők rendelkezésére, amelyeknek az alkalmazását nem írja elő kötelezően, csupán javasolja azok használatát

A dokumentumok benyújthatók az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is.

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részeként a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okiratnak (garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek (elektronikus aláírás alkalmazása kötelező ezen dokumentumok esetében).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.

Ajánlatkérő a dokumentumokat elektronikusan rendelkezésre bocsátja (a https://ekr.gov.hu címen közzéteszi) és így a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint hozzáférhetővé teszi.

Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazására köteles.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A leszállított termékekre vállalt jótállás (a megajánlást egész hónapokban szükséges feltüntetni) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-6.2.3-17-2017-00004

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Elektronikai labor felszerelések

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331
Voornaamste plaats van uitvoering:

6400 Kiskunhalas, Kazinczy utca 5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát a karakterkorlátozásokra tekintettel a közbeszerzési dokumentáció részét képező Műszaki leírásban határozta meg.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő egyenértékű termékek megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) 46. § (3) bek. alapján.

Egyenértékűnek azon termék tekinthető, mely legalább az Ajánlatkérő által megadott termékkel azonos műszaki paraméterekkel, jellemzőkkel rendelkezik. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

Ajánlatkérő az eljárás során az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet) előírásait figyelembe véve fog eljárni.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 6. § (6) bekezdése alapján ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben.

Ajánlatkérő a jelen a közbeszerzési dokumentáció mellékleteként nyilatkozatmintát bocsát Ajánlattevők rendelkezésére, amelyeknek az alkalmazását nem írja elő kötelezően, csupán javasolja azok használatát

A dokumentumok benyújthatók az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is.

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részeként a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okiratnak (garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek (elektronikus aláírás alkalmazása kötelező ezen dokumentumok esetében).

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.

Ajánlatkérő a dokumentumokat elektronikusan rendelkezésre bocsátja (a https://ekr.gov.hu címen közzéteszi) és így a Kbt. 39. § (1) bekezdése szerint hozzáférhetővé teszi.

Ajánlattevő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazására köteles.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: A leszállított termékekre vállalt jótállás (a megajánlást egész hónapokban szükséges feltüntetni) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 1
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

GINOP-6.2.3-17-2017-00004

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62 § (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik.

Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Igazolási mód:

Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető Ajánlattevőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. E körben Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §)

Az ajánlattevőknek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16.§-ban meghatározottak szerint kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

P/1.

A Kbt. 67. § (1) bek.-ben foglaltak alapján ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlattevőnek elegendő a formanyomtatvány IV. részének α részét kitöltenie.

Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű, valamennyi - cégnyilvántartásban szereplő - számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:

— valamennyi általa vezetett számla száma,

— mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,

— a jelenlegi és a már megszűnt pénzforgalmi számlá(ko)n az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás előfordult-e (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét). Ajánlattevő a vizsgálati időtartamban megszűnt számlák vonatkozásában is köteles az igazolást benyújtani.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan ajánlattevő, ha

P/1.

Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban bármely – cégnyilvántartásban szereplő jelenlegi és már megszűnt -számlavezető pénzügyi intézmény számláján 30 napot meghaladó sorbaállítás volt.

Ajánlatkérő a sorbaállítás kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:2

M/1.

A Kbt. 67. § (1) bek.-ben foglaltak alapján ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlattevőnek elegendő a formanyomtatvány IV. részének α részét kitöltenie.

Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgya szerinti árubeszerzéshez kapcsolódó igazolás/referencianyilatkozat benyújtásával, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) a) pontjára, a 21/A. § és a 22. § (2) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:

— az elvégzett szolgáltatás tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek valómegfelelés megállapítható legyen,

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap),

— a szerződést kötő másik fél,

— a szállítás tárgya,

— valamint mennyisége,

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, illetve tartalmaznia kell az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a szervezet képviseletében eljárhat.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az M/1. feltétel vonatkozásában az együttes megfelelés is megengedett.

Az ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint kell igazolnia alkalmasságát.

Ajánlatkérő elfogadja a több szerződéssel történő teljesítést is.

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában, részvételi jelentkezésében az ajánlatkérő erre vonatkozó, e § szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

Eventuele minimumeisen:

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben

M/1.

M/1.Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három üzleti évben összesen az első rész vonatkozásában legalább 7 db LED érintőképernyő adásvétele,, a második rész vonatkozásában legalább 7 db mikroszámítógép (pl. Raspberry) adásvétele, a harmadik rész vonatkozásában legalább 4 db AIO konfiguráció adásvétele, a negyedik rész vonatkozásában legalább 15 db 24 portos switch adásvétele, az ötödik rész vonatkozásában pedig legalább 6 db labortápegység adásvétele tárgyú referenciával.

Az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ajánlatkérő a vételárat a GINOP-6.2.3-17-2017-00004 azonosítószámú projekt terhére fizeti meg, utófinanszírozással. Támogatás intenzitás 100 %. A kifizetés a Kbt. 135. §-ával összhangban a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján történik az igazolt teljesítést követően utólag, a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, banki átutalással. A szerződés és a kifizetés forintban történik.

Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (6) bek.-ben foglaltakra.

Ajánlatkérő a kifizetéseket a 272/2014. (XI. 5.) Korm. r. figyelembevételével teljesíti.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bek. irányadó.

Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Plaats:

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Amennyiben Nyertes Ajánlattevő bármely szerződés szerinti határidőt – olyan okból, amelyért Nyertes Ajánlattevő felelős – késedelmesen teljesít, úgy Ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult. Nyertes Ajánlattevő által fizetendő késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes naptári nap után a késedelemmel érintett termék általános forgalmi adó nélküli ellenértékének 1 %-a naponta. A késedelmi kötbért Ajánlatkérő maximum 10 naptári napra érvényesíti. Amennyiben a késedelmi kötbérrel sújtott napok száma meghaladja a naptári 10 napot, Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

2. A teljesítés olyan okból történő meghiúsulása estén, amelyért Nyertes Ajánlattevő felelős (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy Ajánlatkérő szankciós elállása vagy felmondása a Nyertes Ajánlattevő szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési véghatáridő vonatkozásában Nyertes Ajánlattevő 10 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett termék vagy szolgáltatás általános forgalmi adó nélküli szerződéses összértékének a 20 %-a és Nyertes Ajánlattevő köteles megtéríteni Ajánlatkérő ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárát.

3. Ajánlattevő a sikeres átadás átvételt követően köteles teljes körű legalább 12 hónapos jótállást vállalni.

4. Ajánlatkérő a bírálat során alkalmazandó módszereket a közbeszerzési dokumentumokban rögzítette.

5. Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79. § (1) – (2) bekezdése szerint írásban értesíti az eljárás eredményéről.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.

6. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követő 10 napos időtartam alatt.

7. Formai előírások:

Az ajánlatot elektronikus okiratként, cégszerűen aláírt példányban, teljes terjedelemben, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban kell benyújtani a IV.2.6. pontban megjelölt címre.

Amennyiben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendeletben előírt informatikai követelményeknek és az Ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, Ajánlatkérő úgy tekinti, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályai szerint jár el.

Amennyiben az EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevőt az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére.

8. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot.

A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 138. § szakaszát.

9. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilatkozatot.

A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!

10.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

11. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-a szerint.

1. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során Ajánlattevők joghatályos kommunikációt Ajánlatkérővel kizárólag elektronikus úton, írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.

2. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az ajánlatban.

3. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

4. A Kbt. 35. § (9) bekezdésnek megfelelően Ajánlatkérő nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság (azaz külön gazdálkodó szervezet) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.

6. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott értékelési szempontok szerint értékeli.

7. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során Ajánlattevők joghatályos kommunikációt Ajánlatkérővel kizárólag elektronikus úton, írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.

8. Ajánlattevők az alábbi szervezettől kaphatnak felvilágosítást a Kbt. 73. § (4) bekezdésébe szerinti követelményekről:

Környezetvédelmi kérdésekben: Agrárminisztérium

Szociális kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Munkajogi kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az

Igazságügyi Minisztérium

9. Ajánlattevők részletes árajánlatot is kötelesek az ajánlatukhoz csatolni.

10. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Nyiri Csaba, lajstromszáma:00289

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018