Leveringen - 493330-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Banská Štiavnica: Elektriciteit

2018/S 216-493330

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
36022047
Radničné námestie 8
Banská Štiavnica
969 55
Slovakije
Contactpersoon: Marek Havaš
Telefoon: +421 221025897
E-mail: havas@svp.sk
NUTS-code: SK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://evo.gov.sk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://evo.gov.sk
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka elektrickej energie na obdobie 36 mesiacov

Referentienummer: 17 - SVP - EE
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie.

Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 015 668.94 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miesto dodania predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch (viď príloha - Zoznam odberných miest)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie.

Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 015 668.94 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku vo výške 200 000,- EUR.

Podrobnosti o zábezpeke definuje verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

§ 32 osobné postavenie podľa zákona o verejnom obstarávaní

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný obstarávateľ v prílohe Súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne splnomocnenou osobou.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Eventuele minimumeisen:

Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len banka) o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania.

Z vyjadrenia banky, alebo pobočky zahraničnej banky musí vyplývať, že uchádzač za obdobie posledných 3 rokov ku dňu vystavenia vyjadrenia banky v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, nebol v nepovolenom debete a peňažné prostriedky na jeho účte neboli predmetom exekúcie. Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk ako sken originálneho vyhotovenia alebo ako sken úradne osvedčenej kópiu tohto dokumentu.

Ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, uchádzač predloží bankovú informáciu vo vyššie uvedenom rozsahu od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá vedené bankové účty v iných bankách než v tých, ktorých vyjadrenie predložil. Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.

Odôvodnenie:

Stanovenie rozsahu podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich preukázanie zohľadňuje povahu a rozsah predmetu zákazky. Z požadovaného dokladu je možné primerane zistiť finančnú stabilitu uchádzačov a plnenie si záväzkov voči banke. Splnenie podmienok účasti súvisiacich s hodnotením ekonomického a finančného postavenia uchádzačov v takomto rozsahu vytvára predpoklad, že plnenie zákazky bude realizované len takým zmluvným partnerom, ktorý zabezpečí plnenie zmluvného záväzku s minimalizovaním rizika neplnenia zmluvných záväzkov z titulu ekonomickej nestability.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

2) Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. d) a h) zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 35 a § 36 zákona o verejnom obstarávaní.

Eventuele minimumeisen:

Vzhľadom na obmedzený počet znakov nebolo možné uviesť celé znenie minimálnej požadovanej úrovne štandardov.

Verejný obstarávateľ uvádza, ze celé znenie predmetnej podmienky účasti, minimálnej požadovanej úrovne štandardov a odôvodnenia je súčasťou súťažných podkladov.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

E-VO, s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otváranie ponúk sa uskutoční v zmysle § 52, resp. § 54 zákona o verejnom obstarávaní.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne postupom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO) - https://evo.gov.sk.

3) Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií ma dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2018