Leveringen - 493335-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Dynamisch aankoopsysteem - Niet-openbare procedure 

Spanje-Gijón: Bouwmaterialen

2018/S 216-493335

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón
P3302400A
Plaza Mayor, 1
Gijón
33201
Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón
E-mail: contratacion@gijon.es
NUTS-code: ES120

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://contratacion.gijon.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6eZ4UaJkV7c%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cMoqXRWIdzdvYnTkQN0%2FZA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6eZ4UaJkV7c%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro materiales de construcción para obras y reparaciones para servicios del Ayuntamiento de Gijón con fomento de la reducción de siniestralidad laboral, mediante un sistema dinámico de adquisición

Referentienummer: 30560V/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44111000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro materiales de construcción para obras y reparaciones para servicios del Ayuntamiento de Gijón con fomento de la reducción de siniestralidad laboral, mediante un sistema dinámico de adquisición.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 014 864.46 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14200000
14210000
14212410
14500000
31523000
31600000
42600000
44113600
44114000
44115000
44115200
44191000
44200000
44310000
44316000
44423700
44510000
44800000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES120
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro materiales de construcción para obras y reparaciones para servicios del Ayuntamiento de Gijón con fomento de la reducción de siniestralidad laboral, mediante un sistema dinámico de adquisición.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Criterios objetivos sociales (contribución a la reducción de la siniestralidad laboral) conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Oferta económica, conforme se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares / Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 014 864.46 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Capacidad de obrar,

— no prohibición para contratar,

— no estar incurso en incompatibilidades,

— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— cumplimiento con las obligaciones tributarias,

— para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Cifra anual de negocio. Descripción: Según lo establecido en la cláusula 14 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Trabajos realizados. Descripción: según lo establecido en la Cláusula 14 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Consideraciones de tipo ambiental. Descripción: sostenibilidad forestal y de tipo ético, transparencia fiscal (según se establece en el Apartado 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28071
Spanje
Telefoon: +34 913491319
E-mail: tribunal_recursos.contratos@minhap.es

Internetadres: http://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018